Sökning: "pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Maktstrukturer i pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie om hur förskollärare konstruerar pedagogisk dokumentation för planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Hillerborg; [2023]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; barns delaktighet; makt; konstruktion; planerad undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv syftar denna studie till att studera hurförskollärares konstruktioner av pedagogisk dokumentation för planerad undervisning kanförstås ur ett maktperspektiv. Studien är av kvalitativ karaktär och för att framställa empirisktmaterial har semistrukturerad intervjuform tillämpats. LÄS MER

 2. 2. “Utan det så kommer vi ingenstans” : en kvalitativ studie av förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Justyna Glogowska; Linnea Kindblom; [2023]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; förskollärare; förskola; dokumentation; reflektion;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. Med sitt ursprung i Reggio Emilia-pedagogiken har pedagogisk dokumentation vuxit fram som ett sätt att synliggöra barns röster. LÄS MER

 3. 3. Hjälpande eller stjälpande? : En kvantitativ undersökning om användningen av lärplattan i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Robin Hagström; Albin Thelander; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; enkät; förskollärare; barnskötare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger använder sig av det digitala verktyget lärplattan i det vardagliga pedagogiska arbetet i förskolan. Studien syftar även till att undersöka hur de två yrkesgrupperna barnskötare och förskollärares uppfattningar skiljer sig åt, samt om inställning påverkar pedagogers användning av verktyget. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation: får barnen verkligen vara med? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Stargård; Mathilda Walltin; [2022]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; förskollärare; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som metod. Resultatet i studien analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. “Vi måste lyssna med alla våra sinnen” : En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar förutsättningar för de yngsta barnens delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Alexandra Steinert; Amanda Härnborg; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; inflytande; makt; inomhusmiljö; subjekt; Foucault;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ ansats och fokusgruppssamtal där totalt sex förskollärare har deltagit. Studien har inspirerats av det socialkonstruktionistiska perspektivet. Studiens resultat indikerar att förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation mynnar ut i att barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande. LÄS MER