Sökning: "pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade orden pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Förskollärarens design för barns lärande i naturvetenskap inom tema ljus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Teppola; Nina Edsvik; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education; Multimodality; Pedagogical Content Knowledge; Science education; Science learning; Science teaching; Social semiotics.; Multimodalitet; Naturvetenskap; Pedagogisk ämneskunskap; Socialsemiotik; Tidig barndoms utbildning; Undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vilka didaktiska utgångspunkter som kommer till uttryck i samband med förskollärares analys av dokumentation som genomförs i relation till genomförande av ett temaarbete som behandlar ljus. Den teoretiska grunden utgörs av multimodal och designorienterad teori. LÄS MER

 2. 2. "Har man det rätta tänket så är man där redan" : En kvalitativ studie om att arbeta med pedagogisk dokumentation och barns inflytande i dokumentationen på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Norberg; Malin Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Barns inflytande; dokumentation; fenomenografi; förskollärare; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om arbetet med pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med dokumentationen på förskolan. Studien är inspirerad av en fenomenografisk metodansats och studiens teoretiska ramverk är utvecklingspedagogiskt perspektiv och postkonstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vad gör en dokumentation pedagogisk? : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Rydén; Susanne Öst; [2020]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; delaktighet; inflytande; reflektion och lärprocesser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dokumentation är en central del inom förskolan och driver utveckling framåt. För optimal utveckling krävs dock att dokumentationen är pedagogisk samt att processen att dokumentera är så tydlig till den nivå att pedagogerna kan involvera den i sina dagliga rutiner. LÄS MER

 4. 4. “Fake it til you make it”. Anestesisjuksköterskans uppfattning av simulering som metod för ökad kompetensutveckling

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Niesel; Maria Almsenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Simulering; anestesi; sjuksköterska; kompetens; utbildning; High Fidelity Simulation; Anestesisjuksköterska; Kunskap; Kompetensutveckling; Handlingsberedskap;

  Sammanfattning : Background: Simulation as a training/education method is used within multipleindustries/organisations in order to safely train/practice on different possible scenarios. Thistype of education method is commonly used to prepare staff and to increase the vigilance andawareness in the event of an unexpected and critical event during clinical work. LÄS MER

 5. 5. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER