Sökning: "pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 2. 2. ”Vi skulle ju kunna göra barnen ännu mer delaktiga i dokumentationsprocessen.” : - Förskollärares uppfattningar om delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Frida Lundqvist; Jannicke Sandelius; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet; dokumentation; pedagogisk dokumentation; barnperspektiv; barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen och genom detta bidra med kunskap inom området. Studien har två frågeställningar: Vad kännetecknar enligt förskollärare deras arbete med att göra barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationsprocessen och vilka strukturella faktorer bidrar enligt förskollärare till att begränsa respektive möjliggöra barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 4. 4. Förskolans digitaliserade dokumentationspraktiker : - En kvalitativ intervjustudie om förskollärares upplevelser 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Högberg; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; fenomenologi; förskollärare; pedagogisk dokumentation; upplevelse.;

  Sammanfattning : Samhället blir alltmer digitaliserat, vilket också märks i förskolans utbildning. Utifrån denna ökade grad av digitalisering, ställs högre krav på förskollärares digitala kompetens som också kan ses innefatta den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk Dokumentation : En kvalitativ studie med pedagoger om barns inflytande i dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ilfrance Pierre; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar pedagogisk dokumentation och i vilket syfte den används. Förskoleverksamheten styrs av läroplaner och skollagen, vilka framhåller dokumentationen som ett krav för att synliggöra vad som sker i förskolan. LÄS MER