Sökning: "pedagogisk flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden pedagogisk flexibilitet.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 3. 3. School + Museum : An investigation into two pedagogic institutions and their architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mikaela Stenfalk; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk institution;

  Sammanfattning : This project is an investigation into two pedagogic institutions - a school (for adults) and a museum (for temporary exhibitions) - and how they can interact, complement, and merge together in their common aim to educate society.  In the book Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future, Gert J. J. LÄS MER

 4. 4. Att få äga sin egen samling på förskolan : en fråga om demokrati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingrid Zamora Pettersson; [2017]
  Nyckelord :sa mling; demokrati; reflektion; sociokulturellt perspektiv; Fröbel; Vygo tskij; inflytande;

  Sammanfattning : Min vetenskapliga essä handlar om samlingen på förskolan och hur vi pedagoger förhåller oss kring den. Jag utgår från två samlingssituationer som jag varit delaktig i. I båda situationerna har antingen jag eller min kollega handlat ur ett vuxenperspektiv där barnen inte har fått så mycket inflytande. LÄS MER

 5. 5. "Det gäller att ha atmosfären" En kvalitativ studie om synen på förskolans skapande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Klintberg; [2017]
  Nyckelord :Ateljé; Frihet; Förskola; Handlingsfrihet; Inflytande; Kreativitet; Makt; Skapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på den funktion ateljén och den skapande verksamheten fyller i barns vardag samt i relation till övrig pedagogisk verksamhet och förskolemiljö. Empirin kommer huvudsakligen från intervjuer av tre förskollärare, men även från observationer av tre förskoleavdelningars ateljémiljö. LÄS MER