Sökning: "pedagogisk grundsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden pedagogisk grundsyn.

 1. 1. Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nicklas Sundberg; [2021-03-16]
  Nyckelord :andlig utveckling; barns rätt; hem- och konsumentkunskap; religionsfilosofi; andlig utbildning; kristendom; sekularism; normkritik; pedagogisk grundsyn; fostran;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är breddning av lärares förståelse av den mänskliga rättighetentill allsidighet eller pluralism i Sveriges utbildningssystem och barns rätt till andligutveckling i skolan, utifrån kristen övertygelse och andlighet, och fördjupat i hem- ochkonsumentkunskap, HKK. Metoden är ideologi- och narrativanalys med normativ metod. LÄS MER

 2. 2. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 3. 3. UNDERVISA ONLINE : Att gömma sig eller att lära känna studenterna bättre?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lotta Fröjdfeldt; [2019]
  Nyckelord :didaktik; didaktisk design; online; högre utbildning;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att öka förståelsen av hur lärare inom högre utbildning ser på sin undervisning online. För att nå syftet genomfördes 11 intervjuer med lärare inom ett distansprogram. LÄS MER

 4. 4. Lika förutsättningar, olika förhållningssätt? : En studie om hur styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur påverkar förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Pernilla Harrysson; Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svensk läroplan för förskola; Early childhood curriculum; Ramfaktorperspektiv; Frameperspektiv; Pedagogisk grundsyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för olika förskollärares förhållningssätt, i relation till styrdokument, pedagogisk grundsyn och kultur. Under våren 2017 gjorde vi vår verksamhetsförlagda utbildning på en skandinavisk skola där det arbetade både svenska och engelska förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Att ansöka om tilläggsbelopp : -en fråga om pedagogisk grundsyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2018]
  Nyckelord :Assessment; children with special needs; preschool; scientific basis; proven experience; bedömning barn i behov i förskolan; barn av särskilt stöd i förskolan; ansöka om tilläggsbelopp; vetenskaplig grund om barn i behov av särskilt stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om pedagoger i förskolan söker tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt svensk skollag 2010:800 som berör all utbildningsverksamhet och alla som deltar inom utbildning och undervisningssammanhang. För att få svar på studiens frågeställningar har studien haft tillgång till ett underlag från två kommuner. LÄS MER