Sökning: "pedagogisk lärmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden pedagogisk lärmiljö.

 1. 1. Vad är en inkluderande lärmiljö för barn enligt förskolepedagogerna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carolin Olsson; Gillsvik Josefine; [2023]
  Nyckelord :Inkluderande lärmiljö; inkludering; lärmiljö; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Begreppet inkludering är något som inte nämns i Läroplan för förskolan (2018), men betydelsen av det är något som man kan tolka genomsyrar en stor del av styrdokumentet, och begreppet står med i flera av våra läroböcker. Enligt Läroplan för förskolan (2018) har miljön en betydelsefull roll när det kommer till barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Varför sjöng du inte? : En intervjustudie av lärares anpassningar och strategier i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Klasson; Isabelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Intervju; läs- och skrivsvårigheter; anpassningar och strategier; lärare; lärmiljö;

  Sammanfattning : Idén till studien kom från en fallstudie av Lisa Asp-Onsjö (2008) som undersöker skolsituationen för elever med behov av anpassningar och särskilt stöd utifrån begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering. Därefter utarbetades syftet med studien, nämligen att undersöka vilka anpassningar och strategier lärare använder sig av i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer : En intervjustudie om lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Gårdsäter; Keitty Nizigiyimana; [2022]
  Nyckelord :Elever; fritidshem; fritidspedagogik; lärmiljö; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärmiljöer i fritidshemmet struktureras, utifrån fritidshemslärarnas/fritidshemspersonalens erfarenheter och samverkan med klasslärare för framåtsyftande fysiska lärmiljöer. Denna undersökning söker svar på följande frågeställningar; vilken inverkan fritidshemslärarna har på lärmiljöerna och på vilket sätt kan eleverna förbättra samt trivas på fritidshemmet? Studien är teoretiskt förankrad i det sociokulturella perspektivet och pragmatismen. LÄS MER

 4. 4. Lärmiljön i grundsärskolan : en observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Frykler; [2022]
  Nyckelord :Social learning environment; pedagogical learning environment; physical learning environment; compulsory school for pupils with learning disabilities; Social lärmiljö; pedagogisk lärmiljö; fysisk lärmiljö; grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur social, pedagogisk och fysisk lärmiljö är utformad i grundsärskolans klassrum. Utifrån syftet besvaras tre frågeställningar: Hur är den sociala lärmiljön utformad, hur är den pedagogiska lärmiljön utformad och hur är den fysiska lärmiljön utformad? Studien bygger på tolv observationer i fyra klassrum på tre grundsärskolor. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring från moderna utbildningsmiljöer i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonatan Edsinger; Måns Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Junior High School; Learning Environment; Pedagogical walkthrough; Post occupancy evaluation; School building; School design; Erfarenhetsåterföring; Högstadiet; Lärmiljö; Pedagogisk gåtur; Skolarkitektur; Skolbyggande; Utbildningsmiljö;

  Sammanfattning : Inom de kommande åren kommer många nya skolor att byggas och renoveras. För att dessa ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att erfarenheter från tidigare skolor samlas in och överförs, en så kallad erfarenhetsåterföring. Denna studie är en sådan erfarenhetsåterföring från tre moderna skolor i Sollentuna. LÄS MER