Sökning: "pedagogisk miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden pedagogisk miljö.

 1. 1. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 2. 2. “Jag skulle vilja att vi sågs som en enhet” : En kvalitativ studie om arbetet med tillgängligalärmiljöer i fritidshemmet för elever i behov avextra anpassningar och särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Arvid Persson; Johanna Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Pedagoger i fritidshemmet; samverkan; fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fritidshemmet arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Hur samverkar pedagoger i fritidshemmet med klasslärare för att skapa tillgängliga lärmiljöer och hur upplever pedagogerna att rektorer och specialpedagoger stöttar dem i detta arbete? Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger i fritidshemmet har intervjuats på tre olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan : En studie med fokus på olika förskollärares uppfattningar om arbetssätt och faktorer som kan påverka barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonna Hallenberg; Ida Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interaction; language development; working methods; sociocultural theory; support; reading aloud; interaktion; språkutveckling; arbetssätt; sociokulturell teori; stöttning; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka arbetssätt förskollärare anger att de använder sig av för att främja barns språkutveckling, samt vilka faktorer de anser kan påverka arbetet. Studien är en kvantitativ studie som genomförs med en webbaserad enkätundersökning och utgår ifrån den sociokulturella teorin. LÄS MER

 4. 4. Tillgängliga lärmiljöer : En tvärsnittsstudie om synnedsatta elevers lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ingela Broström; Petter Brandlöv; [2021]
  Nyckelord :Tillgängliga lärmiljöer; social miljö; pedagogisk miljö; fysisk miljö; skolans kvalitetsarbete; skolans kompetensarbete; skolans planeringsarbete; synnedsatta elever; elever med nedsatt synfunktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att öka kunskapen om synnedsatta elevers lärmiljö i förhållande till skolans kvalitetsarbete. I studien studeras sambandet mellan skolans kvalitetsarbete och synnedsatta elevers lärmiljö. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionens betydelse för fotboll : En studie om fotbollstränares förhållningssätt i relation till barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Asservik; Carl Bruno; Klas Tideman Ström; [2021]
  Nyckelord :Convention on the rights of the child CRC ; critical pedagogy; health; pedagogy; sense of coherence; soccercoaches; Barnkonventionen; fotbollstränare; frigörande pedagogik; hälsa; känsla av sammanhang; pedagogik;

  Sammanfattning : Det blir vanligare att barn och ungdomar slutar spela fotboll när dem blir äldre vilket bland annat beror på avsaknad av tillhörighet, brist på autonomi och en känsla av otillräcklig kompetens, delar som är centrala i barnkonventionens grundprinciper. I Sverige blev barnkonventionen lag den första januari 2020 efter att Sverige kritiserats av FN:s barnrättskommitté, där brister upptäckts. LÄS MER