Sökning: "pedagogisk rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden pedagogisk rapport.

 1. 1. Att skapa musik med videoredigering: En handledning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Niklas Bergner; [2020]
  Nyckelord :Infografik; informationsgrafik; film; stop-motion; animation.;

  Sammanfattning : Det finns mer än ett sätt att skapa musik. Vissa sätt är dock mer okonventionella än andra. En särskild metod behöver inga professionella inspelningsmjukvaror eller digitala musikinstrument kompatibla för sammankoppling med datorer. LÄS MER

 2. 2. Bygglek - En cirkulär förskola

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenny Lähdet; Kajsa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Design för dekonstruktion; design för remontering; arkitektur; paviljongförskolor; modulär; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Idag konsumerar byggbranschen 40% av världens resurser och ansvarar för 30% av allt avfall. Att bygga resurssnålt innebär att vi strävar att bevara material i bruk när behovet av byggnaden upphör, att vi använder material från förnybara källor och uppmuntrar till återbruk. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar hur lärare bedriver sin matematikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Alm; [2019-07-02]
  Nyckelord :faktorer; matematikundervisning; lärare; påverkan;

  Sammanfattning : Svenska elevers matematikkunskaper fortsätter att falla i PISA-undersökningar, samtidigt som Skolverket (2015) går ut med en rapport där dessa resultat inte beror på elevers brist på motivation. Detta leder till utgångspunkt för att i denna studie eftersöka om det finns faktorer som påverkar hur lärare undervisar matematik, och om i sådana fall, vad dessa faktorer är för några. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av laboration i mätteknik : Mätning av temperatur, tryck och volymflöde

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Agnes Moberg; Josefine Toft; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklandet av en ny laboration i kursen Mätteknik, MJ2440, för sistaårselever på Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten fokuserar på att göra en meningsfull laboration där studenterna praktiskt får möjlighet att mäta volymflöde, tryck och temperatur. LÄS MER

 5. 5. Gynnsamma lärmiljöer för barn inom autismspektrumtillstånd - En systematisk litteraturstudie i förskolans kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petera Hissa; Sara Ceder; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogprogrammet SPP610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018 Handledare: Katharina Jacobsson Examinator: Lars-Erik OlssonRapport nr: HT18-2910-280-SPP610Nyckelord: Autismspektrumtillstånd, gynnsam lärmiljö, förskolaBakgrund: Förskolan har som uppdrag att erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet och verksamheten skall anpassas till alla barn och de barn som kortvarigt eller varaktigt är i behov av mer stöd skall få detta inom den ordinarie verksamheten (Skolverket, 2016). Denna studie har fokus på barn inom autismspektrumtillstånd i förskolans kontext. LÄS MER