Sökning: "pedagogisk tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden pedagogisk tradition.

 1. 1. Berätta något för oss! – En studie om hur ugandiska lärare använder muntligt berättande som didaktiskt verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kim Isaksson Ihrén; [2020-02-28]
  Nyckelord :Oral narratives; Storytelling; Oral storytelling; Teaching method;

  Sammanfattning : Storytelling is among the oldest tools for teaching and passing on knowledge. By sharing stories, teachers and pupils come closer together as they explore the worlds outside the classroom in an exciting way. LÄS MER

 2. 2. Nyplantering : Om NYKS-nätverkets arbete med att förändra den maskulint kodade skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Svedberg; [2020]
  Nyckelord :occupational culture; occupational identity; gender; forestry sector; interest organization; yrkeskultur; yrkesidentitet; genus; skogsbranschen; intresseförening;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett samhälle där vissa yrken och branscher av tradition betraktas som maskulina respektive feminina. En bransch som idag är tydligt maskulint kodad och manligt dominerad är den svenska skogsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Fönster mot den allmänkyrkliga traditionen, eller en spegel av samtiden? : En innehållsanalytisk granskning av spontanremisserna till kyrkohandboksförslaget 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria-Helena Karlqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den 23 november 2017 beslutade kyrkomötet att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Vägen till beslutet har varit allt annat än rak, samtidigt som den återspeglat ett djupt engagemang, både inom och utanför Svenska kyrkan. LÄS MER

 4. 4. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Jessica Engström; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 5. 5. Tvärsektoriella regeringsuppdrag : en pedagogisk praktik?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lena Johansson; [2017]
  Nyckelord :cross-sectorial; socio-cultural learning; community of practice; negotiation of meaning; tvärsektoriell; sociokulturellt lärande; praktikgemenskap; meningsskapande;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how key personnel in a government agency integrate cross-sectorial issues into their activities. The survey shows that it is possible to understand the work as a pedagogical practice. However, this approach is based on another conceptual tradition of learning than the general one. LÄS MER