Sökning: "pedagogisk tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden pedagogisk tradition.

 1. 1. En kunskapsöversikt om den kristna traditionens påverkan på religionsundervisning och vikten av pedagogens förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josephine Vigren; Jessica Engström; [2018]
  Nyckelord :religious education; western culture; intercultural education; Swedish curriculum; Christian tradition;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar för att besvara våra frågeställningar ”vad säger forskning om läroplanernas skrivningar om den kristna traditionen och den sekulariserade normens påverkan på religionsundervisning?” och ”vad säger forskningen om hur pedagogen ska förhålla sig till religionsämnet för att främja elevens identitetsskapande och förståelse för mångkulturalitet?” Religionsämnet har förändrats i takt med det sekulariserade samhället. Sekularisering har gjort att det kan skapas stereotyper och det är dels beroende på att läraren saknar kompetens för att belysa religionens många aspekter. LÄS MER

 2. 2. Tvärsektoriella regeringsuppdrag : en pedagogisk praktik?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lena Johansson; [2017]
  Nyckelord :cross-sectorial; socio-cultural learning; community of practice; negotiation of meaning; tvärsektoriell; sociokulturellt lärande; praktikgemenskap; meningsskapande;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how key personnel in a government agency integrate cross-sectorial issues into their activities. The survey shows that it is possible to understand the work as a pedagogical practice. However, this approach is based on another conceptual tradition of learning than the general one. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av barn i förskolan : Förskollärares syn på bedömning av förskolebarn - en vetenskaplig essä

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Bozena Tercjak; [2017]
  Nyckelord :Assessment culture in preschool; assessment of children; practical experience of assessments; responsibility for children s learning.; Bedömningskulturen i förskolan; bedömning av barn; praktisk erfarenhet av bedömningar; ansvar för barns lärande.;

  Sammanfattning : This essay covers the increasingly prevalent issue of the assessment of preschool children. The revised curriculum for preschool (Lpfö 98, 2016) prescribes on us educators constant documentation by children's learning and development. The purpose of the documentation is to develop preschool activities. LÄS MER

 4. 4. ”Konst är konst, allt annat är allt annat” : Samtidskonsten som pedagogisk resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Anders Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Samtidskonst; Konstpedagogik; Moderna Museet; Museum;

  Sammanfattning : Jag gör den här undersökningen med fokus på samtidskonst som jag upplever är ettsvårgripbart fenomen. Så vad är samtidskonst och går den att definiera? Generellt ärsamtidskonst konst skapad efter 1945 och består samtidigt av ”historiska” och ”banbrytande”konstyttringar. LÄS MER

 5. 5. The Time Is Now! - En intervjustudie kring begreppet time utifrån en afroamerikansk musikkontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Niklas Larsson; Jimmy Garting; [2015]
  Nyckelord :Music Education; puls Educational sciences; time; uttrycksfull timing; afroamerikansk musik; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; pulse; timing; afroamerican music; expressive timing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Begreppet time används ofta av musiker och pedagoger verksamma inom den afroamerikanska musiktraditionen. Trots att begreppet är används frekvent finns det ingen vedertagen uppfattning kring vad time egentligen innefattar. Därför har vi undersökt innebörden av begreppet, samt hur det används i en pedagogisk kontext. LÄS MER