Sökning: "pedagogiska agenter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden pedagogiska agenter.

 1. 1. Artificial Human Intelligence Resources : Speech recognition i anställningsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Peter Edholm; [2021]
  Nyckelord :Speech recognition; machine learning; artificial intelligence; automatisering; rekrytering; HRM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med en kvalitativ ansats undersöka hur rekryterare ställde sig till implementeringen av AI-baserad speech recognition i anställningsintervjuer, hur de trodde att denna teknik kommer att påverka HRM, vilka fördelar de anser hade kunnat uppnås samt vilka etiska principer som borde beaktas vid införandet av denna teknik. Undersökningen gjordes genom att tematiskt analysera de intervjuer som hölls. LÄS MER

 2. 2. Fiktiva karaktärer som verktyg för destinationsutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lundin; [2019]
  Nyckelord :destination development; fiction; scientist; pedagogical agents; character design; design; destinationsutveckling; fiktion; forskare; pedagogiska agenter; karaktärsdesign; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte användandet av en fiktiv maskotkaraktär som verktyg för destinationsutveckling. Arbetet utgick från ett samarbete med Platåbergens Geopark, i syfte att förenkla förmedlingen av en bredd av ämnen och platser till en helhetsbild, speciellt målgruppen barn. LÄS MER

 3. 3. De yngsta barnens användning av naturmaterial för naturvetenskapligt utforskande : Naturmaterialens potentialitet i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Rebecca Rogberg; [2019]
  Nyckelord :Förskola; de yngsta barnen; naturmaterial; naturvetenskap; utforskande; potentialitet; performativa agenter; intra-aktion; agentisk realism;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om hur 1–3 åriga barn i förskola utforskar naturmaterial naturvetenskapligt och vilken potentialitet som kan uppmärksammas vid utforskandet i en inomhusmiljö. Studien genomfördes som en observationsstudie, utifrån en kvalitativ och deduktiv ansats där jag utgick ifrån agentisk realism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Meteor som plattform för stöttat lärande och feedback till elever som använder lärbara agenter och begreppskartor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Magnus Persson; [2017]
  Nyckelord :Meteor;

  Sammanfattning : Historiens Väktare är ett interaktivt läromedel framtaget av Educational Technology Group, som är ett samarbete mellan Linköpings och Lunds universitet. Läromedlet använder olika pedagogiska metoder som lärbara agenter och begreppskartor för att lära ut historia till mellanstadieelever. LÄS MER

 5. 5. Materialets inverkan på barns lek : En studie med inriktning på intra-aktioner utifrån ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Ida Söbak; Marie Folkesson; [2017]
  Nyckelord :Lek; förskola; pedagogisk inomhusmiljö; icke-mänskligt material; posthumanism; agentisk realism; intra-aktioner; materiellt-diskursiva fenomen och performativa agenter.;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie syftar till att studera samhandlingar mellan barn och tillgängligt material i förskolans innemiljö. Förskolans pedagogiska verksamhet präglas av ett humanistiskt synsätt som förbigår eller underskattar det icke-mänskliga materialets aktiva roll i leken. LÄS MER