Sökning: "pedagogiska innemiljön"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden pedagogiska innemiljön.

 1. 1. Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik med utgångspunkt i Lpfö 18

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Adrienn Végh; [2020]
  Nyckelord :curriculum; outdoor-education; pre-school; teaching; teaching strategies; förskola; Lpfö18; undervisningsstrategier; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out pre-school teachers´ perceptions on outdoor education based on the new curriculum, ”Lpfö18” which clarifies pre-school teachers´ responsibilities for the education. Furthermore I wanted to find out about pre-school teachers´ educational strategies in the outdoor environment. LÄS MER

 2. 2. Vad får barn i förskolan göra i den fria leken? : Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Hallberg; Pernilla Friberg Jönsson; Jessica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; pedagogers uppfattning; innemiljön; inspirerande; inbjudande; pedagogiskt material;

  Sammanfattning : Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattning om utemiljön för lärande och social utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dino Zametica; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka pedagogers uppfattningar om utemiljön som pedagogiskt rum för barns lärande och social utveckling i förskolan samt hur de uppfattar sin egen roll i relation till barns sociala utveckling och lärande i utemiljö. Jag har gjort intervjuer på tre förskolor, en Reggio Emilia inspirerad och två indirekt inspirerade av Reggio Emilias förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. "Utomhusmiljön känner jag inte alls är könskodad på samma sätt som innemiljön." : Ser pedagoger någon skillnad i sitt genus- och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus? En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cicci Sjöström; Mimi Zandén Ljungmark; [2016]
  Nyckelord :genus; förskola; jämställdhet; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : InledningVi har sett en stor brist i vårt eget pedagogiska arbete - att jämställdhetsarbetet mer eller mindre försvinner i utomhusmiljö. Det verkar finnas en tro på att allt förbättras bara genom att vi befinner oss utomhus, på gården eller uteplatsen. LÄS MER

 5. 5. Den pedagogiska innemiljön : En studie om hur pedagoger uppfattar innemijlöns möjligheter att locka barn till meningsskapande aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasha Ghazal; Rasha Ablahad Matti; [2015]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk miljö; innemiljö; ickemänsklig materialitet; barnsyn;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att beskriva och analysera vilka uppfattningar en grupp pedagoger har om den pedagogiska innemiljön samt vilken barnsyn som råder i förskolan. Frågeställningarna är följande:Hur uppfattar pedagogerna den pedagogiska innemiljöns betydelse för barns möjligheter till meningsskapande aktiviteter?Hur utformar pedagogerna innemiljön för att ge barnen rika möjligheter till meningsskapande aktiviteter?Vilken barnsyn ger pedagogerna i förskolan uttryck för?För att få svar på dessa frågor gjorde vi en kvalitativ forskningsstudie som byggde på semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare i Södertälje kommun. LÄS MER