Sökning: "pedagogiska miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden pedagogiska miljöer.

 1. 1. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk lunchmåltid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Norling; Helena Larsson; [2024]
  Nyckelord :förskola; pedagogisk lunchmåltid; pedagogens roll; lärande; omsorg och interaktion.;

  Sammanfattning : Vår studie utforskar den pedagogiska lunchmåltiden inom förskolan. Genom att genomföra intervjuer med fem förskollärare från olika förskolor i Skåne strävar studien efter att belysa och förstå förskollärares perspektiv och tillvägagångssätt under den pedagogiska lunchmåltiden. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogers syn på pedagogers icke-verbala uttryck i utemiljön och dess betydelse för barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Larsson; Therese Granqvist; [2024]
  Nyckelord :Förskolans utemiljö; icke-verbala uttryck; interaktion; specialpedagog; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Studien förväntas bidra till ökad kunskap om specialpedagogens roll och uppdrag i förskolan och en ökad medvetenhet om vikten av pedagogers icke-verbala uttryck. Utifrån detta kan specialpedagogen tänkas anpassa sitt ledarskap i det pedagogiska arbetet som i sin tur kan skapa en mer stödjande miljö för alla barn i förskolan, oavsett behov av stöd i sin språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Vart är jag på väg, hur är jag på väg & vad är mitt nästa steg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Batol Alawieh; Emil Hansen; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; formativ bedömning; kamratbedömning; prestation; summativ bedömning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att belysa lärande bedömning i pedagogiska miljöer, såsom i bildklassrummet. Detta undersöker vi genom en kvalitativ gruppintervju med fyra elever och två bildlärare, om hur bedömning upplevs och vilka svårigheter elever samt lärare bemöter. LÄS MER

 5. 5. PEDAGOGISKA STRATEGIER FÖR ANDRASPRÅKS-INLÄRNING HOS KORTUTBILDADE ELEVER INOM SFI : Undervisningsmetoder, lättlästa texter och övrig resursanvändning för språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ellinor Carlander; [2023]
  Nyckelord :analfabeter; lättläst; svenska som andraspråk; trygg; undervisning;

  Sammanfattning : Kortutbildade vuxna och analfabeter har ofta upplevt många svårigheter. Pedagoger och elever på sfi har svårt för att kommunicera eftersom nyanlända elever knappt talar svenska eller kan läsa och skriva. LÄS MER