Sökning: "pedagogiska problem engelska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden pedagogiska problem engelska.

 1. 1. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. En studie om gymnasiegemensamma ämnen på APL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Johan Lehto; [2014-09-22]
  Nyckelord :APL; gymnasiegemensamma ämnen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för att på ett el och energiprogram lägga ut delar av de gymnasiegemensamma ämnena Svenska, matematik och engelska på APL.Den bakomliggande tanken med att lägga ut gymnasiegemensamma ämnen på APL är att detta potentiellt skulle kunna ”hjälpa” karaktärsämnena i termer av att skapa mer undervisningstid i dessa kurser, samt skulle kunna bidra till en utbildning som är mer sammanhängande och som utgör en helhet för eleven. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska och didaktiska arbetssätt i idrottsundervisning på en kenyansk skola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Loke Grahn; Filip Johansson; Johan Olovsson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Physical education; sport education; etnografi; pedagogik; didaktik; geografiskt närområde; medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva idrottsundervisningen på en skola i Nairobi, Kenya, samt att undersöka lärarnas pedagogiska och didaktiska arbetssätt. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur resurser och det geografiska närområdet utnyttjas i undervisningen samt att reflektera kring om det finns arbetssätt som är överförbara till svensk idrottsundervisning. LÄS MER

 4. 4. Språket som förutsättning för framgång i skolan : En komparativ studie om undervisning av elever med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mikael Andersson; Linda-Maria Blad; [2006]
  Nyckelord :Elever med utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund klarar sig i skolan i England jämfört med Sverige. Syftet är också att se om olika undervisningssätt leder till olika resultat. LÄS MER