Sökning: "pedagogiska relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden pedagogiska relationer.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. ”Dom smittade varandra, dom smittade oss och vi smittade nog dom” : Barns utrymme och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Veronica Henriksson; Emma Anderson; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; det kompetenta barnet; förskola; inflytande; inkludering; pedagogisk dokumentation; pedagogiska relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka främjande och hindrande aspekter för varje barns utrymme och inflytande i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Problemet som låg bakom studiens syfte var den svåra utmaningen för pedagoger att göra varje barn delaktig och synliggjord i arbetet med pedagogisk dokumentation, särskilt de barn som pedagogerna på något sätt utmanas av. LÄS MER

 3. 3. ”Nä men de bråkar inte, de leker!” : En kvalitativ studie om pedagogers syn och förhållningssätt till barns bråklekar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Virginie Brovertz; Anna Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Bråklek; förskola; lärande; pedagogers förhållningssätt; relationer;

  Sammanfattning : Bråklek är en lek som väcker känslor och funderingar, inte minst hos pedagoger i förskolan. Detta har vi själva fått uppleva under våra verksamma år i förskolan och vi har uppmärksammat att många pedagoger känner sig osäkra när det kommer till hanteringen av bråklekar. LÄS MER

 4. 4. Längst fram i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av forskning om erfarenheter av ordinarie och särskild undervisning bland grundskollärare och elever md ADHD

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maha Mohamed; [2021]
  Nyckelord :lärare; erfarenheter; ADHD; inkludering; undervisning; kvalitativ;

  Sammanfattning : Olika lärare har skilda uppfattningar om hur elever med neuropsykiatriska funktionshinder i form av t ex ADHD och Aspergers syndrom bör undervisas i grundskolan. En fundamental fråga gällande grundskoleelever med neuropsykiatriska funktionshinder är om de bör ges särskild undervisning i mindre klasser eller inkluderas i större klasser i ordinarie undervisning. LÄS MER

 5. 5. "Du kan vara i skolhimlen eller skolhelvetet, allt handlar om vilka vuxna du möter" : En studie om ADHD, dyslexi och sociala relationer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Wirengård; [2021]
  Nyckelord :ADHD; dyslexi; komorbiditet; relationskompetens; samarbete; kategoriskt kompensatoriskt perspektiv; relationellt kritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med ADHD och dyslexi på mellanstadiet, deras vårdnadshavare och lärare upplever att de sociala relationerna dem emellan påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Studiens frågeställningar är följande: Vilka framgångsfaktorer ser eleverna, deras vårdnadshavare och lärare som betydelsefulla för att eleven ska lyckas med sin läs- och skrivutveckling? Vilka utmaningar ser informanterna att det finns i arbetet med elevens läs- och skrivutveckling? Hur upplever lärarna och vårdnadshavarna att samarbetet mellan skolan och hemmet påverkar elevens läs- och skrivutveckling? För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts, datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER