Sökning: "pedagogiska sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden pedagogiska sammanhang.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Historiemedvetande i årskurs 4–6 : En studie i hur lärare främjar historiemedvetande genom användning av artefakter, museum och historiska platser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Borglin; Julia Svensson; [2022]
  Nyckelord :artefakter; historiemedvetande; historisk empati; historiska platser; kritisk tänkande; museum;

  Sammanfattning : För att lärare ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande krävs det pedagogiska strategier. Vi vill därför undersöka vilka strategier lärare använder sig av i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Laborativa material i matematikundervisningen : -Sex mellanstadielärares röster om fördelar, hinder och vilka behov de har av stöd från specialläraren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Magnusson; Cecilia Lindahl; [2022]
  Nyckelord :handledning; laborativa material; matematikundervisning; mellanstadiet; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindahl, Cecilia & Magnusson, Åsa. (2022). Laborativa material i matematikundervisningen-Sex mellanstadielärares röster om fördelar, hinder och vilka behov de har av stöd från specialläraren. LÄS MER

 4. 4. Jakten efter likvärdighet i Stockholms grundskolor : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser kring målsättningar, tillämpningar och påverkande faktorer.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Kevin Leek; Kirsti Kalliokoski; [2022]
  Nyckelord :Equivalence Objectives Goals Purpose Teachers PE teachers Physical education PE Frame factors View Interpretation Attitud Curriculum theory Curriculum; Likvärdighet Målsättning Målsättning Syfte Lärare idrottslärare Idrott och hälsa Ramfaktorer Uppfattning Tolkning Attityd Läroplansteori Läroplan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare i Stockholmsområdet tolkar målsättningar i ämnet idrott och hälsa utifrån styrdokumenten, samt hur dessa tillämpas i undervisning i förhållande till påverkansfaktorer för att sträva efter en likvärdig undervisning. Frågeställningarna är: (1)Vilka målsättningar har lärare i ämnet? (2)Hur arbetar lärare för att uppfylla dessa mål och sträva efter en likvärdig undervisning? (3)Vilka faktorer påverkar lärares mål med undervisning?   Metod:  Eftersom studien syftar till att undersöka lärarnas tolkningar och upplevelser valdes en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER