Sökning: "pedagogiska ställningstaganden i förskolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden pedagogiska ställningstaganden i förskolan.

 1. 1. Kamratkulturer - att tillhöra gemenskapen ur barns perspektiv (Peer cultures - to belong, children´s perspective)

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; kamratkulturer; socialt vardagsliv; tillhörighet;

  Sammanfattning : Problemområde: Barn i förskolan delar en specifik kamratkultur som innehåller kunskaper och information om gruppens sociala vardagsliv. För att kunna bekräfta, förstå och respektera barns relationer behöver pedagoger analysera och agera utifrån barns perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Den meningsbärande diagnosen. En intervju om den neuropsykiatriska diagnosens betydelse för förskolans praktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Johansson; [2012-10-25]
  Nyckelord :specialpedagogik; neuropsykiatrisk diagnos; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att studera hur förskollärare talar om den neuropsykiatriska diagnosens betydelse för förskolans pedagogiska praktik.Teori: Studien är kvalitativ och har en sociokulturell och diskursiv ansats med postmoderna utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. "Ju fler som äger frågan, desto bättre kommer resultatet att bli" : Förskolechefers syn på att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Åsa Cederholm; Lina Mrak; [2012]
  Nyckelord :scientific ground; proven experience; education; pedagogical leader; implementation; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; utbildning; förskolechef; implementering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING”Ju fler som äger  frågan, desto bättre kommer resultatet att bli”Förskolechefers syn på att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetAntal sidor: 28Från och med den 1 juli 2011 lyder förskolan under skollagen. Förskolan ses som första steget i utbildningsväsendet och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. LÄS MER