Sökning: "pedagogiska teorier om lärandet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden pedagogiska teorier om lärandet.

 1. 1. Kompetens 2.0 : Förskoleanställdas vägar till informellt lärande på Facebook

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jan Kjellin; [2020]
  Nyckelord :livslångt lärande; informellt lärande; sociala medier; kompetensutveckling; situerat lärande; PCK; interpersonell textanalys; Facebook; förskola; John Dewey; Jean Lave; Etienne Wenger;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med avstamp i tanken om det livslånga lärandet, via teorier om situerat lärande, vilka utvecklats av Jean Lave och Etienne Wenger och i kombination med teorier om informellt lärande och lärande gemenskaper, undersöka hur aktivt deltagande i en facebookgrupp för förskoleanställda kan förstås som bidragande till dessas kompetensutveckling. Mina två frågeställningar fokuserar på vilka kategorier av pedagogisk kompetens som väcker störst engagemang samt vilka språkhandlingar deltagarna nyttjar för att skapa förutsättningar för lärande i diskussionerna. LÄS MER

 2. 2. Digitala läromedel och elevernas lärande-En kvalitativ studie av hur digitala läromedel påverkar undervisningen och elevernas lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digitala läromedel; digitalt mervärde; digitalisering; distraktion; elevperspektiv; grundskola; interaktion; kvalitet; lärande; undervisning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur digitala läromedel påverkar kvaliteten i undervisningen för elever i åk. 6-9 samt hur eleverna upplever att digitala läromedel påverkar deras lärande. Metoden är kvalitativ och består av åtta intervjuer med elever i åk 6-9 på två olika skolenheter. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder i lärmiljön : några lärares uppfattning om undervisning av integrerade elever

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karolina Lindahl Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Integrerad elev; inkludering; pedagogisk delaktighet; social delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka några grundskollärares uppfattningar kring undervisningssituationen för elever mottagna i grundsärskolan med delar av sin undervisning integrerade i grundskolan. För att få en bredd i undersökningen har jag varit på fem olika skolor i fyra kommuner och intervjuat fem grundskolelärare där jag sökt svar på följande frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barn och språklig sårbarhet – en studie om musikaktiviteter i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Livija Grebovic; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Musik; Språklig sårbarhet; Språkstörning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien är av intresse då det inte finns mycket tidigare forskning kring musik och flerspråkiga barn som befinner sig i språklig sårbarhet. Forskningen som finns inom fältet fokuserar på musikterapi och arbete med autism och Downs syndrom. LÄS MER

 5. 5. ”förskolan är en av de viktigaste instanserna för nyanlända barn” : En kvalitativ studie utifrån verksamhetsansvariga och förskollärares perspektiv på nyanlända barns mottagande och språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Hassoun; Cecilia Svensson; [2018]
  Nyckelord :nyanlända barn; förskola; språkutveckling; integrationsprocess;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända barns placering, mottagning, inkludering och språkutveckling sker utifrån verksamhetsansvariga och förskollärares perspektiv i tre olika förskolor, med utgångspunkt i det interkulturella förhållningssättet och perspektivet samt den sociokulturella teorin. I den sociokulturella teorin är den pedagogiska teoretikern Vygotskjis teorier centrala. LÄS MER