Sökning: "pedagogiska verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 841 uppsatser innehållade orden pedagogiska verktyg.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ observations- och intervjustudie gällande de digitala verktygens användning i den ordinarie undervisningen för elever i årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ellenor Sundberg; Ida Strandell; [2022]
  Nyckelord :Pedagogiska insatser; digitala verktyg; kompetensutveckling; läs- och skrivundervisning; ett designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur digitala verktyg används i läs-och skrivundervisningen och vilka faktorer som avger omfattningen av användandet i årskurs två på tre olika skolor i samma kommun samt om och hur kompetensutveckling erbjuds till lärare i förskoleklass till årskurs tre. För att samla data till studien har vi genomfört tre stycken intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskapsundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Matti Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; folkhögskola; pedagogik; pedagogiska rollspel; rollspel; samhällskunskap; SO-undervisning; spel; spelbaserad undervisning; vuxenutbildning; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie tillämpas translanguaging inom spelbaserad SO- och samhällskunskaps-undervisning. Studien genomfördes i en flerspråkig klass på folkhögskola, där majoriteten av eleverna är emergent flerspråkiga. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för lavinsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :William Lantz Winberg; [2022]
  Nyckelord :avalanche; safety; pedagogical tool; risk assessment; lavin; laviner; lavinsäkerhet; riskbedömning; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka hur och vilka verktyg som kan förbättra lavinsäkerheten för friåkning i opreparerad terräng.Riskbedömningar avseende lavinfara är komplexa och svårbedömda även för den vana utövaren. LÄS MER

 5. 5. En likvärdig förskola : En kvalitativ studie om förskollärare och rektorers arbete för att skapa en likvärdig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Hellkvist; Josefine Löfgren; [2022]
  Nyckelord :likvärdig; förskola; kvalité; personaltäthet; barngrupp;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar för att skapa en likvärdig förskola. I läroplanen för förskolan finns det inga konkreta riktlinjer om hur arbetet ska gå till för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. LÄS MER