Sökning: "pedagogiskt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden pedagogiskt kapital.

 1. 1. Jag förstår inte? : En forskningsundersökning i hur man skapar pedagogiska verktyg för att praktisera lättillgänlig konstpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elin Alm Rosenblad; [2022]
  Nyckelord :Konstpedagogik; audioguide; konstnärliga diskursen; kulturellt kapital; Reggio Emilia- Pedagogiken; icke-auktoritär konstpedagogik; Carlo Derkert; den gemensamma bilden;

  Sammanfattning : Att förstå konst kan upplevas mycket svårt om man själv inte har rätt utbildning i bagaget. Utställningar och museum praktiserar konstpedagogik men denna utgår många gånger utifrån människor med kulturellt kapital. LÄS MER

 2. 2. ”Livet är en tävling” : Idrottslärares syn på tävlingsmoment i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tinh Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Idrottslärare; idrott och hälsa; fält; habitus; kapital; tävlingsmoment;

  Sammanfattning : Att tävla i olika idrottsgrenar har man gjorts sedan grekiska antiken. Tävlingsinstinkten lever ännu kvar idag då det kan förekomma i olika kontexter. Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på tävlingsmoment i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Populärkultur i förskolan? : En studie om hur populärkulturen kan förstås och problematiseras i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Agnes Gunnarsson; Isabelle Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; populärkultur; barns kultur; barnkultur; identitet; subjektskapande; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om populärkulturens plats i förskolan genom att synliggöra och diskutera vad sex förskollärare uttrycker om populärkultur. Tidigare forskning visar att populärkulturen ej får ta särskilt stor plats inom förskolan, framför allt då populärkultur problematiseras och det finns en strävan efter den så kallade finkulturen inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. Är pedagogiskt kapital en tillgång för förskolan?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhetsbaserad kunskap; pedagogiskt kapital; kunskap; livserfarenheter.;

  Sammanfattning : En stor andel av förskolans personal saknar en formell pedagogiskt utbildning. Eftersom deras handlingar och interaktion med barnen är utifrån deras pedagogiska kapital, skulle detta kunnaanvändas som en kompensation i förskolans praktik?Studien avsåg undersöka interaktionen mellan personalgruppen utan en formell pedagogiskt utbildning och barnen. LÄS MER

 5. 5. Relationskompetens En kvalitativ studie om hållbar lärandemiljö och ledarskap inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Virgil Ibis; [2019]
  Nyckelord :Relation;

  Sammanfattning : Följande uppsats behandlar klassrummet som en arena för elevers lärande. I uppsatsen presenteras begreppet hållbar lärandemiljö som innebär klassrumsklimat där lärare arbetar med ett längre tidsperspektiv i åtanke dvs hur ett gott klassrumsklimat kan upprätthållas. LÄS MER