Sökning: "pediatric nurse s experience routines"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden pediatric nurse s experience routines.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH TANKAR OM ATT BEDÖMA BARNS SMÄRTA MED HJÄLP AV SMÄRTSKATTNINGSSKALOR

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Mirella Mesic Mårtensson; Nina Skog; [2019]
    Nyckelord :barn; sjuksköterska; smärtbedömning; smärtskattning; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande inom barnsjukvården. Trots omfattande forskning som visar vikten av att använda smärtskattningsskalor i bedömningen av barns smärta, används dessa sporadiskt. Sjuksköterskor anser sig ha kunskap om smärtskattning men ändå baseras smärtbedömning ofta på deras antagande och känsla. LÄS MER

  2. 2. SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Sofie Beckvall; Malin Mollberg; [2019]
    Nyckelord :barnsjukvård; erfarenheter; lekterapi; samarbete; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Lek beskrivs som en naturlig del av barns uppväxt och psykosocial utveckling. Forskning har visat goda effekter av lekterapi i samband med barns sjukhusvistelse bl.a. minskad oro, stress, smärta och rädsla. LÄS MER