Sökning: "pediatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet pediatrik.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Vilka barriärer kan uppstå vid olika kulturella och religiösa föreställningar vid vård av barn i livets slutskede?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Blomgren Gustavsson; Amanda Brustad; [2020-06-18]
  Nyckelord :barn; pediatrik; palliativ vård; transkulturell; religion; kultur; barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att det finns stora kulturella och religiösa skillnader vid omvårdnadav barn i livets slutskede.Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttrycki samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kanuppstå. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta i team för att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Borglin; Malin Nelinder; [2020]
  Nyckelord :Teamarbete; Hälsofrämjande arbete; Förebyggande hälsovård; Specialistsjuksköterskor inom pediatrik; Skolhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationell och nationell forskning visar att skolsköterskan har en betydelsefull roll i att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa. Basen för ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan anses vara att arbeta i team med övriga kollegiet. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande : utifrån begreppet delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Loinder; Susanna Weinstock; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; bemötande; partnerskap; information; kommunikation; pediatrik;

  Sammanfattning : Författarnas syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i barnets vård genom mötet med vårdpersonal. Examensarbetet bygger på Fribergs modell av en allmän litteraturstudie för att skapa en överblick utifrån befintlig forskning inom berört ämne. Analysen resulterar i två teman där sju subteman ingår. LÄS MER

 5. 5. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER