Sökning: "pediatrik"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet pediatrik.

 1. 1. Skolsköterskors upplevelser av att arbeta i team för att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Borglin; Malin Nelinder; [2020]
  Nyckelord :Teamarbete; Hälsofrämjande arbete; Förebyggande hälsovård; Specialistsjuksköterskor inom pediatrik; Skolhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationell och nationell forskning visar att skolsköterskan har en betydelsefull roll i att främja elevers hälsa och förebygga deras ohälsa. Basen för ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan anses vara att arbeta i team med övriga kollegiet. LÄS MER

 2. 2. ARG NÄR MAN VAKNAR - en observationsstudie om relationen mellan emergence agitation och anestesidjup hos barn mellan 1-3 år.

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Norrgård; Per Lagnander; [2019-06-20]
  Nyckelord :BIS; Anestesidjup; Barn; Pediatrik; Anestesi; Burst Supression; Emergence Agitation;

  Sammanfattning : Background: Every year over 30600 children in Sweden undergoes surgery. Up to 80% of these children experiences emergence agitation. Previous research shows that the choice of hypnotics used during the operation is of great importance for the occurrence of Emergence Agitation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Åkesson; Janni Sandell; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; barn; diabetes 1; pediatrik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden av barn med nydiagnostiserad diabetes typ 1 och dess familj. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 0 till 18 år med nydiagnostiserad diabetes typ 1 på vårdavdelning inom barnsjukvård. LÄS MER

 4. 4. Familjers erfarenheter av när ett barn vårdas palliativt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alona Lytvyn; Oskar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Literature Study; Parents; Palliative Care; Pediatrics; Siblings; Erfarenhet; Familj; Föräldrar; Litteraturstudie; Palliativ vård; Pediatrik; Syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär symtomlindring och förbättring av livskvalité för patienter i livets slutskede samt deras familjer. Då ett barn blir sjukt påverkas alla familjemedlemmar. Familjefokuserad omvårdnad baseras på god relation mellan vårdpersonal och familjemedlemmar och eftersträvar förbättra hela familjens mående. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Moa Göransson; Julia Lindén; [2019]
  Nyckelord :Child; cancer; parents experience; Barn; cancer; föräldrars erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1-14 år är barncancer. Det är cirka en tredjedel av cancerdrabbade barn som insjuknar i leukemier och en tredjedel som drabbas av hjärntumörer. Den sista delen utgör de övriga diagnoserna. LÄS MER