Sökning: "peer learning"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden peer learning.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 3. 3. Hanteringen av lärares upplevda teknikstress i den digitala arbetsmiljön : En kvalitativ studie om hur lärare hanterar teknikstress i den digitala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kajsa Juntikka Jansson; Michaela Lindegran; [2021]
  Nyckelord :Technostress; Coping strategies; Teachers; Digital Workplace; Teknikstress; Hanteringsstrategier; Lärare; Digital arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Digitaliseringen möjliggör för ny digital teknik, vilket har en central roll i dagens verksamheter. Den digitala tekniken inom skolans värld möjliggör för både ökat lärande samt nya typer av undervisning. Lärare arbetar idag i en digital arbetsmiljö där skolan har behövt anpassa sig efter den digitala tekniken. LÄS MER

 4. 4. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 5. 5. Comparing decentralized learning to Federated Learning when training Deep Neural Networks under churn

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Vikström; [2021]
  Nyckelord :Peer- to- Peer; Decentralized Machine Learning; Federated Learning; Gossip Learning; Long Short- Term Memory; Convolutional Neural Network; Peer- to- peer; Decentraliserad Maskininlärning; Federated learning; Gossip learning; Lång korttidsminne;

  Sammanfattning : Decentralized Machine Learning could address some problematic facets with Federated Learning. There is no central server acting as an arbiter of whom or what may benefit from Machine Learning models created by the vast amount of data becoming available in recent years. LÄS MER