Sökning: "peer-groups"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet peer-groups.

 1. 1. Anti-bullying interventions for Children with special needs : A 2003-2020 Systematic Literature Review

  Magister-uppsats,

  Författare :Wenwuyu Gao; [2020]
  Nyckelord :Bullying; bullying intervention; children with special needs; Bronfenbrenner; ecological model;

  Sammanfattning : Children with special needs are often considered as a vulnerable group, who faces double risk  than general peer groups to be bullied. Bullying interventions are a useful method that can be used to help children enhance their self-esteem and coping skills. LÄS MER

 2. 2. Elevernas relationsskapande i leken på fritidshemmet : En studie om pedagogers barnperspektiv på elevernas förhållningssätt till varandra på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sophie Karlberg; Daniel Lundin; [2019]
  Nyckelord :Gender norms; Identity development; relations; peer groups; power structures; status; social interaction; play; after-school center; educator; Genusnormer; identitetsutveckling; relationer; kamratgrupper; maktstruktur; status; social interaktion; lek; fritidshemmet; pedagog;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get a greater understanding of children´s approach to each other in the after school center. We used a qualitative method consisting of interviews to collect the material to our study. We interviewed five educators that worked in the after school center and focused on their child perspective. LÄS MER

 3. 3. Stop Guessing and Start Tracking : Guidelines for Measuring Sustainability Performance of Funds

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JIMMY LILJA; SIMON PARK; [2018]
  Nyckelord :Sustainable investments; Fund performance; Sustainability in fund; Hållbara investeringar; Fondprestation; Hållbarhet inom fondförvaltning;

  Sammanfattning : Conscious customers and the threat of regulations have compelled capital markets around the world to increase their sustainability focus. Today, a fund manager must know how to measure and communicate the sustainability of her fund’s portfolio, which raises the question of how such measurement should be designed? By interviewing decision makers at one of Sweden’s major fund management firms and examining existing sustainability metrics, we identify the key features practitioners want from a sustainability measurement and discuss how existing metrics relate to this. LÄS MER

 4. 4. Mobbning bland skolungdomar : En litteraturstudie om social status och grupptillhörighet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :William Stymne; [2018]
  Nyckelord :school bullying; students; adolescents; peer groups; social hierarchies; stigmatization; power relations; literature review; meta-analysis; mobbning; skolor; elever; ungdomar; kamratgrupper; sociala hierarkier; stigmatisering; maktförhållanden; litteraturstudie; meta-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara hur kamratgrupperingar och sociala hierarkier utgör en väsentlig del av samt leder till mobbning bland skolungdomar. Detta har genomförts med kvalitativ meta-analys av forskningsartiklar, som har tolkats utifrån sociologiska teorier om stigmatisering och miniatyrsamhälleliga gruppers maktförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Jämförelsegruppens påverkan på relativvärderingens prediktionsförmåga

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Matses; Erik Pärsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av jämförelsebolag är avgörande för att genomföra en tillförlitlig relativvärdering men trots detta finns det få studier på området. Studien ämnar undersöka hur stor påverkan jämförelsegruppen har på relativvärderingens prediktionsförmåga och om fundamentalt teoretiskt korrekta målmultiplar estimerade genom regressionsanalys resulterar i bättre prediktioner jämfört med andra strategier för att ta fram målmultipeln. LÄS MER