Sökning: "pendlingscyklister"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet pendlingscyklister.

 1. 1. Design för snabbcykelvägar : Ett designkoncept för snabbcykelvägar i Stockholmsregionen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Gradin; [2016]
  Nyckelord :Fast cycling routes; bicycle commute; design; likeable; continuity; safety and experience; snabbcykelstråk; cykelpendling; design; attraktivitet; kontinuitet; trygghet och upplevelse;

  Sammanfattning : From 2010 to 2014, regional and state organizations in the region of Stockholm have developed an EU-finnanced project named SATSA II - regional cykelstrategi (regional bicycling strategy). The strategy aims to increase the number of citizens commuting by bicycle in the region and develop a new intermunicipal infrastructure for fast bicycling. LÄS MER

 2. 2. Vad föredrar pendlingscyklister, egentligen? : En analys av pendlingscyklisters preferenser

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustaf Bergeröd; [2014]
  Nyckelord :cykel; preferenser; global positioning system GPS ; geografiska informationssystem GIS ; ruttval;

  Sammanfattning : Det finns i dagsläget inte tillräckligt med kunskap kring hur en utveckling av cykelinfrastrukturen skall se ut. För att vår framtida cykelinfrastruktur ska planeras på ett optimalt sätt krävs en ökad förståelse för cyklisternas preferenser. LÄS MER

 3. 3. Framkomlighetsanalys av Stockholms cykelvägnät : en pendelcyklists vardag

  Magister-uppsats, KTH/Transporter och samhällsekonomi

  Författare :Louise Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :cykeltrafik; pendlingscyklister; cykelinfrastruktur; framkomlighet; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att inhämta kunskap om planering för cykeltrafik i städer och att identifiera problem som uppkommer när andelen cyklister ökar i städerna. Framkomligheten och trafiksäkerheten påverkas när andelen cyklister ökar och dessa problem studeras i examensarbetet. LÄS MER