Sökning: "pensions"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet pensions.

 1. 1. The Relationship Between a Governmental Investment Organization and the Concept of Sustainability: The Operationalization of Sustainability in the Case of the Swedish Pension System

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kajsa Ek Engqvist; [2020-10-08]
  Nyckelord :The Swedish Pension System; The First Four Funds Within the Swedish Pension System; Governmental Investment Organizations; Legitimacy Theory; Sustainability; Ownership Control;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the understanding of how the relationship between agovernmental investment organization and the concept of sustainability has effects on bothnational and global scales. The thesis discusses the first four funds within the Swedish PensionSystem, which secures Sweden’s pensions through investing money retrieved from citizens’income. LÄS MER

 2. 2. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 3. 3. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring av finansiellatjänster : En kvalitativ studie om fyra fintechbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Daniel Scharff; [2020]
  Nyckelord :Relationship marketing; fintech; social media; loyality; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth; Relationsmarknadsföring; fintech; sociala medier; lojalitet; affiliate marketing; CRM; customer relationship; word-of-mouth;

  Sammanfattning : This study is written from a business perspective and deals with four fintech companies' use of relationship marketing. The focus is on companies within savings and pensions. The study follows a qualitative research method. This gives the opportunity to investigate whether a certain theory is followed in practice. LÄS MER

 5. 5. Övergång mellan arbete och pension - Likabehandling och anställningsskydd i relation till pensionering och ett förlängt arbetsliv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; [2020]
  Nyckelord :Pensionering; Pensionsålder; Pensionsåldersgränser; Åldersdiskriminering; Anställningsskydd; 68-årsregeln; Likabehandling; Hållbarhet; Förlängt arbetsliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att klara av den kommande demografiska utmaningen med en antagen fortsatt stigande medellivslängd, behöver arbetslivet förlängas. Då pensionen beräknas utifrån förväntad medellivslängd vid pensionering, kommer pensionen successivt bli allt lägre i förhållande till slutlönen om inte den ökade medellivslängden balanseras upp av en höjd utträdesålder från arbetslivet. LÄS MER