Sökning: "pensionsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet pensionsredovisning.

 1. 1. Svenska företags tjänstepensionsåtagande : En studie om sambandet mellan pensionsplanens finansiella ställning och val av aktuariella antaganden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tommy Flinkfeldt; Alexandra Glückman; [2018]
  Nyckelord :pensionsredovisning; aktuariella antaganden; IAS 19; earnings management; externredovisning; IFRS;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska noterade företags val av aktuariella antaganden och om det föreligger samband mellan dessa antaganden och tjänstepensionsplanens finansiella ställning. Funna samband antas indikera resultatmanipulation. LÄS MER

 2. 2. IAS 19R : Pensionsredovisningens effekt på volatilitet i företags finansiella rapporter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Sjölund; Sanne Svedén; [2017]
  Nyckelord :Resultatvolatilitet; volatilitet i eget kapital; IAS 19 R ; val av redovisningsmetod; resultatutjämning.;

  Sammanfattning : År 2013 infördes en ny regel gällande pensionsredovisning, IAS 19R, där pensionsskulden ska redovisas till marknadsvärde och förändringar i denna ska redovisas direkt i övrigt totalresultat. Tidigare studier har undersökt detta och nämnt en högre volatilitet i företags finansiella rapporter som eventuell följd, detta för att den utjämningsmekanism som funnits under tidigare standarder nu tagits bort. LÄS MER

 3. 3. Has the amendment of IAS 19 increased the value-relevance of OCI in the Swedish stock market?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Lake; Sebastian Bauer; [2016]
  Nyckelord :Value-relevance; accounting standard change; pension accounting; IAS 19; defined benefit pensions; OCI; comprehensive income reporting.; Värde-relevans; redovisningsreglers förändring; pensionsredovisning; IAS 19; förmånsbestämda pensioner; Övrigt totalresultat; totalresultat rapportering.;

  Sammanfattning : The evidence of this research paper suggests an increased value-relevance of OCI in the Swedish stock market after the 2011 amendment of IAS 19. This amendment eliminated the popular corridor approach that ‘smoothed’ the recognition of actuarial gains and losses and required companies instead to recognize such remeasurements directly to their full extent in OCI. LÄS MER

 4. 4. Landstingens pensionsskuld : En studie om landstingens hantering och redovisning av pensionsåtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Westin; Jakob Nirfalk; [2016]
  Nyckelord :Pension; landsting; pensionsredovisning; ekonomi;

  Sammanfattning : Problem: I Sveriges kommuner och landsting finns idag en redovisningsmetod som benämns som blandmodellen. Modellen innebär att pensioner intjänade före 1998 placeras utanför balansräkningen i en not. LÄS MER

 5. 5. IAS 19R Pensionsredovisning : Nyckeltalens påverkan av IAS 19R (2013)

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Karl Rydberg; Oskar Strålin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER