Sökning: "perceived organizational support"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden perceived organizational support.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor : En litteratur översikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eirini Arapisonoglou; Kely Londono Barrientos; [2023]
  Nyckelord :Kvinnovåld; Sjuksköterska; Våld i nära relationer; Upplevelse; Möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldsutsatta kvinnor är ett globalt växande hälsoproblem. Våldet kan ta sig i uttryck i olika former som fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Detta innebär effekter på kvinnans hälsa samt samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Känsla av stöd : - Ett salutogent perspektiv på hur enhetschefer inom socialtjänsten upplever stöd i relation till hanteringen av uppdraget som enhetschef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jannika Kristensson; Nathalie Fagercrantz; [2022]
  Nyckelord :social work; social services; first-line manager; support; KASAM; socialt arbete; socialtjänst; enhetschef; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande enhetschefer i socialtjänstens arbetssituation och hur de själva upplever den är begränsad, varpå ytterligare studier behövs. Studiens syfte är att undersöka enhetschefers upplevelse av stöd i sitt chefskap inom socialtjänsten, samt vilken inverkan det har på upplevelsen av att kunna hantera sitt arbete. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors hantering av upplevd empatitrötthet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Kilstadius Landgren; Sabina Claesson; [2022]
  Nyckelord :Coping strategies; compassion fatigue; nurses; nursing; patientcentred care; patient safety; Copingstrategier; empatitrötthet; omvårdnad; patientsäker vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet beskrivs som ett successivt slitage på vårdpersonalensförmåga att engagera sig samt värna om sina patienter och kollegor.Sjuksköterskor löper en stor risk att drabbas av empatitrötthet. Minskadarbetsglädje, irritabilitet och kronisk trötthet är exempel på kännetecken avempatitrötthet. LÄS MER