Sökning: "perceived sensory dimensions"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden perceived sensory dimensions.

 1. 1. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :outdoor recreation; experience; preference; perceived sensory dimensions; affordances; restoration;

  Sammanfattning : This study investigates how previous experience affect preference of environments for outdoor recreation. The Perceived Sensory Dimensions model was used to categorise perceived qualities at preferred places. A survey with 10 questions was sent out in social media and in a newsletter to all members of the Swedish Outdoor Association. LÄS MER

 2. 2. Ribersborgsstranden som hälsofrämjande grönområde : hur upplever besökare Ribersborgsstranden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Spirén Lindberg; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande park och grönmiljö; Patrick Grahns 8 hälsofrämjande karaktärer; strand; upplevelse; health promoting parks and green areas; Patrik Grahn’s 8 perceived sensory dimensions; SLU; beach; experience;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks hur besökare upplever Ribersborgsstranden som grönområde. Ribersborgsstranden är anlagd för cirka hundra år sedan. Området definieras som park- och grönområde enligt Malmö stad (2003). Stranden används framförallt för rekreation, fritids- och sociala aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Louise Almén; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Sammanfattning : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Ingelgård; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; evidensbaserad design; arbetsplats; gestaltning; stressåterhämtning; hälsoträdgård; personalhälsa; ebd;

  Sammanfattning : Naturen har en förmåga att hjälpa människan att lindra och återhämta sig från stress. Trots det pågår en förtätning i städer och gröna områden bebyggs, samtidigt som fler människor lider av stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Supportive work environment for psychological wellbeing : interpretative phenomenological analysis of salutogenic affordances

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sara Malve-Ahlroth; [2020]
  Nyckelord :affordances; salutogenic design; perceived sensory dimensions; work environment; phenomenological interpretative analysis;

  Sammanfattning : Environments in which we work can be simultaneously demanding and fulfilling. Recently there have been efforts to consider the salutogenic approach with focus on environmental factors that support human health and well-being at work. LÄS MER