Sökning: "perceived stress scale"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden perceived stress scale.

 1. 1. Fysioterapeutstudenters självskattade fysiska aktivitetsnivå och upplevda stress : Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stress samt en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lisa Senneryd; Madeleine Sundberg; [2020]
  Nyckelord :IPAQ-SF; Physiotherapy students; Physical activity; PSS-10; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett intresse i samhället för både fysisk aktivitet och stress. Fysisk aktivitet och stress har ett komplext samband och de inverkar ömsesidigt på varandra. Fysisk aktivitet innefattar alla rörelser med kroppen som förbrukar energi och stress är en obalans mellan resurser och belastning. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan universitetsstudenters skärmtid, sömn och upplevd stress : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anel Hatic; Peter Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Stress; sleep disturbance; screen time; smartphone; KSQ; PSS-10; university students; Stress; sömnbesvär; skärmtid; smarttelefon; KSQ; PSS-10; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan stress, sömn och skärmtid på smarttelefon. Urvalet bestod av totalt 81 personer på ett universitet i södra Sverige. Två hypoteser testades. 1: hög grad av faktisk skärmtid är relaterat till en hög subjektiv stressupplevelse och hög grad av sömnbesvär. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieelever i årskurs 3

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mirnes Memedi; Susan Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :social media usage; stress; time spent gaming; time spent studying; upper secondary students; användning av sociala medier; stress; speltimmar; studietimmar; gymnasieungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att göra en kvantitativ datainsamling för att kartlägga om det fanns ett samband mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3. Mätinstrumenten som användes var Social Media Addiction Scale (SMAS) och Perceived Stress Scale (PSS) samt två frågor om elevernas spel-och studietimmar. LÄS MER

 4. 4. Prokrastinering hos studenter : - I vilken utsträckning kan upplevd stress och personlighetsdragen i femfaktormodellen predicera prokrastinering hos studenter som läser gymnasiekurser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Henrik Brehmer; Jasmine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Procrastination; Perceived stress; Big Five; Students; Prokrastinering; Upplevd stress; Femfaktormodellen; Studenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning prokrastinering prediceras av upplevd stressnivå och personlighetsdragen i femfaktormodellen hos studenter som läser gymnasiekurser på distans. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som baserade sig på mätverktygen Pure Procrastination Scale (PPS), Perceived Stress Scale (PSS-14) och Ten Item Personality Measure (TIPI). LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan ungdomars självmedkänsla och upplevda stress?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive upplevd stress och sambandet däremellan samt om självmedkänsla kunde predicera upplevd stress undersöktes hos ungdomar (15-20 år). Ungdomar (N = 268) skattade sin självmedkänsla via formuläret Self-Compassion Scale och upplevd stress via Perceived Stress Scale. LÄS MER