Sökning: "percept"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet percept.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning om arbetet med den äldre personens resurser : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Björk; Anngela Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :Resources; elderly; nurses’ perception; nurses’ conception; phenomenography; Resurser; äldre personer; sjuksköterskors uppfattning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan för äldre personer ge en upplevelse av minskad autonomi, och förlust av förmågor/funktioner. Den äldre personen efterfrågar att få bli sedd av sjuksköterskan som autonom person och utifrån deras resurser Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. LÄS MER

 2. 2. ATT FÖRSÖKA STYRA STRÖMMEN - Hur de nationella brottsförebyggande programmen försöker styra civilsamhället genom normativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Leo Welther; [2018-02-07]
  Nyckelord :Crime prevention; Normativity; Tillsammans mot brott; Governmentality; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and compare how two national crime prevention programspublished in Sweden describe how individual citizens can contribute to preventing crime andrelate to aspects of normativity, norm breaching behaviour and informal control. This studyexamines this through the following questions:• How has the description of crime prevention by individual citizens developed betweenthe two programs?• What form does the discourse of normativity in individual crime prevention take in thetwo programs?• How can the delegation of crime prevention to the civil society be understood as a wayto exercise power and governing?• How can the national crime prevention programs’ description of how civil societyshould prevent crime form risks for individuals as well as the democratic society?This is a qualitative study using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis as method. LÄS MER

 3. 3. Dynamics of staircases : A case study to improve finite element modeling

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Lisa Andersson; [2017]
  Nyckelord :staircase; dynamics; natural frequency; vibration analysis; human introduced loads; FE-modeling; trappa; dynamik; egenfrekvens; vibrationsanalys; dynamiska laster; FE-modellering;

  Sammanfattning : Vibrations in staircases have during the last decades become an important issue in design. The main reasons are current architectural trends aiming for innovative, slender and high staircases, together with developments in material properties and building technique, making these aims possible. LÄS MER

 4. 4. Perceptionshöjande musikundervisning - en explorativ metodstudie och kvalitativ analys av kroppens betydelse för musikaliskt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Amanda Joensuu; [2016]
  Nyckelord :Perception; Kroppens fenomenologi; Musikaliskt lärande; Kroppsbaserat lärande; Det proprioceptiva sinnet; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Phenomenology of perception; Musical learning; Embodied learning; Proprioceptive sense; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad har kroppen för betydelse vid musikaliskt lärande? I en samhällsstruktur och akademisk tradition, där kroppen mer betraktas som ett transportmedel än som bärare av reell kunskap, ställs frågan i motvind. Denna studie ämnar i första hand undersöka idéstrukturer som omger vår syn på kroppens betydelse för och relation till musikaliskt lärande. LÄS MER

 5. 5. Främjandet av personcentrerad omvårdnad med stöd av modellen de 6 S: N

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pia Jernberg; Camilla Zakrisson; [2016]
  Nyckelord :Person-centered care; Life story; Elders and care homes; Personcentrerad omvårdnad; Livsberättelse; Äldre och vård och omsorgsboende;

  Sammanfattning : For the elders to age with dignity and with an old age that consist of comfort and self-determination, care should be person-centered. A person-centered care sees the person as an individual and not to the disease and diagnostics of the person. LÄS MER