Sökning: "perception of the office space and internal communication"

Hittade 1 uppsats innehållade orden perception of the office space and internal communication.

  1. 1. Akilleshälen som glöms bort : En kvalitativ studie av kontorsmiljöns betydelse för internkommunikationen på en arbetsplats

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Emmie Marmont; Lidija Mustafic; [2013]
    Nyckelord :communication; work environment; internal communication; leaders communication; office design; open plan office; turf; territory; understanding communication; physical space; interact; direct communication; perception of the office space and internal communication; communication goals; kommunikation; kontorsmiljö; internkommunikation; ledarkommunikation; kontorsutformning; öppet kontor; öppen planlösning; revir; fysiska rum; direktkommunikation; kommunikationsmål; uppfattning av kontorsmiljö och internkommunikation;

    Sammanfattning : Employers are becoming more and more aware of that the internal communication between employees is the reason why organizations are being held alive and also what impact the office environment has on employees work performances and their communication. The aim of our study was to gain an understanding of what significance an office's spatial design has for the communication between employees and managers in the workplace. LÄS MER