Sökning: "percived humanness"

Hittade 1 uppsats innehållade orden percived humanness.

  1. 1. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

    Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
    Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

    Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER