Sökning: "perfomance assessment"

Hittade 1 uppsats innehållade orden perfomance assessment.

  1. 1. Att indexera hållbarhet : En metautvärdering av Miljöaktuellts rankning av svenska kommuners hållbarhetsarbete

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :John Håkansson; [2014]
    Nyckelord :Evaluation; perfomance assessment; New Public Management; local environmental governance; sustainable development; Kvalitetsutvärdering; kommunrankning; New Public Management; lokal miljöpolitik; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Environmental Science studies the quality of an index of performance measurement of Swedish municipalities' sustainability governance offered by the environmental magazine Miljöaktuellt. Executed for six consecutive years, this evaluation is arguably the most comprehensive and widely spread local sustainability assessment in Sweden. LÄS MER