Sökning: "performance management teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden performance management teorier.

 1. 1. Organizational Structure, Communication, and Performance : Relationship to integrated management system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Victoria Löfgren; Aivi Eklund; [2021]
  Nyckelord :Communication; Management System; Organizational Structure; Performance; Quality; Kommunikation; Kvalitet; Ledningssystem; Organisationsstruktur; Prestanda;

  Sammanfattning : The study aims to research factors that impact organizational structure, communication, performance, and if the management system has any significant ability to improve the outcome. The study is a case study of an organization where twenty-five employees were invited to participate in the survey and express how they perceive the management system. LÄS MER

 2. 2. Styra eller styras : En jämförelse mellan mål- och resultatstyrning och uppdragstaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Widén; Anders Barrestedt; [2021]
  Nyckelord :Management by Objectives and Results; Mission Command; Swedish Armed Forces; Public Management; Public Sector; Mål- och resultatstyrning; uppdragstaktik; Försvarsmakten; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : When it comes to steering large and complex organisations like the Swedish Armed Forces and others in the public sector, it can be both complex and challenging. People and processes are bound to function in an advanced environment. A well balanced steering model is essential to accomplish assigned duties. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling, kan det utvärderas och mätas? : En fallstudie för att förbättra uppföljning av kompetensutveckling på Trafikverket Färjerederiet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kajsa Högberg; [2021]
  Nyckelord :The cornerstone model; competence development; motivation; metrics; the PDSA cycle; continuous improvements; Hörnstensmodellen; kompetensutveckling; motivation; mätetal; PDSA-cykeln; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling sker hela tiden i en organisation, både direkt och indirekt. Med direkt kompetensutveckling menas lärarledda kurser och aktiviteter och med indirekt menas den dialog som sker mellan medarbetare. För att arbeta systematiskt med kompetensutveckling krävs det att organisationen följer upp och mäter processen. LÄS MER

 4. 4. Miljömässig hållbarhet inom försörjningskedjor : En studie i hur svenska företag kan säkerställa prestationer inom miljömässig hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Paridon; Jesper Ulmehag; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :   Sammanfattning  Hållbar utveckling ses av många som en nödvändighet för att framtidens befolkning ska kunna ha samma möjligheter och förutsättningar som  dagens generation har växt upp med. De globala målen för en hållbar utveckling berör bland annat hur världen ska sträva mot att tillhandahålla hållbara industrier, nya innovationer samt att strukturer som främjar en mer hållbar konsumtion och produktion ska säkerställas. LÄS MER

 5. 5. "Utan dem - inget oss" : Att leda säsongsanställda under turismbranschens mest intensiva veckor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sinnika Gränefjord; Cornelia Kalström; [2021]
  Nyckelord :Seasonal employee; task-oriented leadership; relationship-oriented leadership; situational leadership; job satisfaction; Säsongsanställd personal; uppgiftsorienterad ledarstil; relationsorienterad ledarstil; situationsbestämd ledning; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledare inom turismbranschen går tillväga för att möta olika behov hos sin säsongsanställda personal, med intentionen att öka arbetstillfredsställelse och frambringa positiva arbetsprestationer. Meningen med detta är att det ska generera god kundservice med hög kundnöjdhet, vilket är avgörande för företagets mål och fortlevnad. LÄS MER