Sökning: "performansanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet performansanalys.

 1. 1. ”Sverige är ett avlångt land” – en studie om lärandemål och bedömningspraktiker på språkintroduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Jacobsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :Bedömningspraktiker; språkintroduktion; nationella prov; lärandemål; sambedömning; kamratbedömning; nyckelstrategier; performansanalys; processbarhetsteorin; Bygga svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna både kvantitativa och kvalitativa studie har varit att empiriskt undersöka dels hur och mot vilka lärandemål bedömning av elevers kunskaper i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktion sker, och dels ta del av vad lärare anser om bedömningspraktiker och lärandemål i ämnet svenska som andraspråk på programmet. För att undersöka detta har jag som metod genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra lärare samt lagt ut en enkät i sociala medier, vilken har besvarats av 25 personer – alla verksamma på introduktionsprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till framgång - En studie om vilka faktorer som kan påverka en nyanländ elevs språkutveckling positivt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Arvidsson; [2017-09-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nyanlända; performansanalys; språkutveckling;

  Sammanfattning : I studien undersöks och jämförs nyanlända elevers språkutveckling, samt studeras vilka faktorer som skulle kunna påverka dessa elevers språkutveckling positivt. Bakgrunden till undersökningen är de krav som den nya asyllagen ställer på Sveriges nyanlända om egen försörjning för att få permanent uppehållstillstånd, samt de rapporter som visar att få nyanlända går ut grundskolan med fullständig behörighet. LÄS MER

 3. 3. Kongruens inom nominalfraser : En performansanalys om andraspråkselevers användning av nominalfraser i skriftliga och muntliga former

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Faiza Ali Ahmed; [2017]
  Nyckelord :second-language learners; noun phrases; congruence errors; performance analysis; kongruens; andraspråksinlärare; nominalfraser; kongruensfel; performansanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how second-language learners uses noun phrases in their written texts and oral speech as well as how they differ from each other. In order to answer this, the following questions have been formulated: What congruent errors are found in the noun phrases in the students' texts and oral speeches? Are there any differences in the use of noun phrases in the students' texts and oral speeches? The study is based on performance analysis, where student texts and transcribed recordings of students' oral speeches are analyzed. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av andraspråkstexter : Jämförande analys av tre bedömningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elena Lindström; Ulrika Hernvall; [2017]
  Nyckelord :processbarhetsanalys; performansanalys; genrebaserad analys; bedömning; andraspråkstexter; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter och täcker in fler mål från kursplanen, medan processbarhetsanalysen är mer inriktad på var i språkutvecklingen eleverna befinner sig och inte tar hänsyn till innehållsmässiga kvaliteter. LÄS MER

 5. 5. Analys av språkutveckling : Att använda konnektorer och nominalfraser för att genomföra delar av en performansanalys på andraspråkstexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Fast; [2016]
  Nyckelord :performansanalys; nominalfraser; konnektorer; konnektivbindning; läsbarhetsindex;

  Sammanfattning : Performansanalysen är en metod att synliggöra andraspråkselevers utveckling inom språkliga strukturer och metoden lämpar sig för både skriftligt och talat språk. Det är inte alltid nödvändigt att genomföra en fullständig performansanalys utan ibland kan det räcka med att fördjupa sig inom ett eller några områden. LÄS MER