Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet performativitet.

 1. 1. SÅ SKA DU GÖRA QUEERHET Normativitet i en normbrytande kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jerneborg; Klara Virolainen; [2023-04-24]
  Nyckelord :queer; HBTQ; normer; community; performativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer som identifierar sig som queer upplever normer inom queer-communityt. Utifrån frågeställningar riktade mot beskrivningar, upplevelser och strategier har vi ämnat fördjupa förståelsen för queera personers livsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Det (o)disciplinerade begäret : En komparativ analys av "Den första kärleken" och Charlie med fokus på makt, queer underkastelse och performativitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Em Lugnet; [2023]
  Nyckelord :Mathilda Roos; Margareta Suber; Judith Butler; Michel Foucault; Queer litteratur; Queera klassiker; Underkastelse; Makt; Det heterosexuella manuset; Performativitet;

  Sammanfattning : In this paper, I study the concept of subordination and power by using two Swedish lesbian classic literary texts; ”Den första kärleken”, published in the collection of short stories Berättelser och skizzer (1884) by Mathilda Roos and Charlie (1932) by Margareta Suber. I examine power dynamics and subordination by comparing the two texts with each other and analyze the similarities and differences between subordination in queer contexts and in heterosexual contexts. LÄS MER

 3. 3. ”Varför ska vi kunna det här?” : En analys av högstadieelevers samtal om musikämnet och musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emil Lloyd; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; högstadieelever; musikundervisning; performativitet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har som syfte att, genom en diskurspsykologisk metodansats med diskurspsykologisk inriktning, undersöka vad som karaktäriserar högstadieelevers samtal om musikämnet och musikundervisning. Problematiken ligger i att musiklärare ställs inför utmaningar i en prestationsinriktad skolkultur i vilken elevers inställning till lärande präglas av instrumentell syn på kunskap. LÄS MER

 4. 4. Alla är vi (o)lika inför lagen i det lilla landet lagom : Ordningsmaktens profilering i skärningspunkten mellan klass och ras

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Nyberg; [2023]
  Nyckelord :habitus; labeling; racial profiling; intersectionality; performativity; habitus; stämpling; rasprofilering; intersektionalitet; performativitet;

  Sammanfattning : This thesis highlights the experiences of racial profiling from the law enforcement, and from an intersectional perspective it also shows how factors as gender, sexuality and social class pervade these experiences. The thesis applies labeling theory which for instance aims to highlight the potential effects on the individuals who state that they have been victims of racial profiling. LÄS MER

 5. 5. Dark Horse, Baby Badass och Pussy in Boots : En antropologisk studie om identitetsskapande inom sporten Roller Derby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Emma Lindgren; [2023]
  Nyckelord :roller derby; queer; identitet; motståndsidentitet; identitetsskapande; performativitet; Butler; Castells; arena; maskulinitet och femininitet;

  Sammanfattning : Roller derby är en sport som karaktäriseras av sin inkluderande medlemspolicy. Sporten har sedan starten lockat till sig människor av alla dess slag, och inte sällan personer som inte passar i den normativa uppfattningen kring kön och sexuell läggning. LÄS MER