Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet performativitet.

 1. 1. NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Borg; [2021-10-25]
  Nyckelord :dansband; kön; genus; femininitet; maskulinitet; hegemoni; dikotomi; stereotyper; fulkultur; arbetarklass; performativitet; heteronormativitet; musik; låt; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt sex dansbandslåtar från 1970-talet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av diskursanalytisk metod samt teoretiska perspektiv och begrepp såsom performativitet, poststrukturalism och hegemonisk maskulinitet har jag studerat hur könskonstruktioner och diskurser görs och uttrycks i låttexter. LÄS MER

 2. 2. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares konstruktioner av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thörnberg Pella; Cecilia Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Scientific basis; proven experience; preschool; preschool teacher; qualitative analysis; focus groups; contextual social constructionism; performativity; fabrications.; Vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; förskola; förskollärare; kvalitativ analys; fokusgrupper; kontextuell socialkonstruktionism; performativitet; fabrikationer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka förståelser av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som konstrueras i kommunikation mellan förskollärare. Studien styrs av två frågeställningar: Vilka språkliga kategorier konstrueras i förskollärares kommunikation om vetenskaplig grund? och Vilka språkliga kategorier konstrueras i förskollärares kommunikation om beprövad erfarenhet?. LÄS MER

 4. 4. Bilder och vördnad : En undersökning av ikonens performativitet i SVenska kyrkan och i dess traditionella kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nordin; [2021]
  Nyckelord :swedish lutheran church; orthodox icons; icons; performativitiy; svenska kyrkan; ikoner; performativitet; ortodoxa kyrkan;

  Sammanfattning : Since the 1980s, the usage and presence of icons in the Swedish Lutheran church has become increasingly common. The aim of this study is to examine the themes and symbols in icons displayed in selected Swedish Lutheran churches, and to explore the performative qualities of icons in their original context, as well as in Swedish church buildings. LÄS MER

 5. 5. Lyckas eller misslyckas? : Influencers budskap om livsstilsrelaterad hälsa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Lina Ahl; [2021]
  Nyckelord :Health; influencer; Instagram; healthism; Hälsa; influencer; Instagram; hälsoism;

  Sammanfattning : Hälsokommunikation har flera etiska utmaningar. Det uttrycks ofta att hälsa är individens eget ansvar. Så kallad ”hälsoism” och kroppens form som bevis på hälsa är något som reproduceras i media. Idag är det väldigt vanligt att använda olika sociala medier, bland annat för att söka efter information om hälsa. LÄS MER