Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet performativitet.

 1. 1. ”Jag vill gärna göra motstånd, men jag vill inte vara motstånd” – En studie av hur icke-binära könsidentiteter relaterar till performativitet och motstånd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hannah Nyman; [2020-01-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to answer the following two questions relating non-binary gender identities to performativity and resistance: In which ways do performativity relate to the creation of non-binary gender identities? Are there any performative acts amongst the interviewed people? In which ways can non-binary gender identities be understood as a form of resistance?The study builds largely on Judith Butler’s theory about gender and performativity, and how resistance understood as performative acts can be used as a resistance strategy. It builds partly on queer theory and ten semi-structured, face to face interviews with people with various non-binary gender identities. LÄS MER

 2. 2. Fifty Shades Frigjord? : en kvalitativ innehållsanalys av performativitet i filmen “Fifty Shades Freed”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Melin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Genus; makt; performativitet; heteronormativitet; “Fifty Shades”; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker filmen “Fifty Shades Freed” utifrån Judith Butlers performativitetsbegrepp. Butler menar att genus och biologiskt kön inte kan separeras och hur vi ser på genus påverkar förväntningarna på det biologiska könet. LÄS MER

 3. 3. Man kan ju vara tjej och kille! : - En kvalitativ studie om barnlitteratur som verktyg för arbetet med barns könsnormer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Merve Kaya; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; könsnormer; normer; genus; poststrukturalistisk teori; observation; intervju;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur barns könsnormer synliggörs i mötet med barnlitteratur som ifrågasätter könsstereotypa roller, samt hur förskollärare bemöter och reflekterar kring barnens frågor och funderingar om könsnormer. I studien har jag utgått ifrån att studera en förskollärare och hens sätt att arbete med könsnormer kopplat till barnlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Fotosyntes - ett intra-aktivt soundscape

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felix Maspers; Vilius Zukauskas; [2020]
  Nyckelord :Artistic Research; Agential Realism; Media Technology; Posthumanist Design; Intra-actions; Acoustic Scenography; Konstnärlig forskning; Agentiell realism; Medieteknik; Posthumanistisk design; Intra-aktioner; Akustisk scenografi;

  Sammanfattning : Utifrån ett posthumanistiskt synsätt, och tillsammans med Karen Barads teori kring agentiell realism och performativitet, vill vi i det här kandidatarbetet bjuda in vår omvärlds fysiska fenomen som medskapare i vår designprocess. Med hjälp av dessa fenomen vill vi utmana och ifrågasätta den antropocentriska designerrollen genom att belysa materialitetens performativa förmåga till kunskapsproduktion och meningsskapande i designprocessen. LÄS MER