Sökning: "performativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet performativitet.

 1. 1. Vem kan bli rockstjärna? : En kvalitativ innehållsanalys av genus inom musikjournalistik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linn Koch-Emmery; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; genus; musikjournalistik; populärmusik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur musikjournalistik framställer manliga och kvinnliga artister inom genren rockmusik i syfte att undersöka hur dessa representeras i förhållande till deras kön. Studiens material baseras på sammanlagt tio artiklar från magasinen Pitchfork och Rolling Stone Magazine. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och smartphones : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland unga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Edgar Mirjamsdotter; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; identitet; mobiltelefoner; smartphones; stress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka vad det betyder för gymnasie-ungdomar att ha mobiltelefoner, hur telefonen påverkar premisserna för dem att skapa sin identitet och orientera sig i sin vardag, hur de förhåller sig till privatliv och nätet samt vilka gemenskaper som blir tillgängliga via mobiltelefonen. Materialet består av en observation, sju kvalitativa intervjuer och fyra självreflekterande dagböcker som jag analyserat med hjälp av begreppen identitet och performativitet. LÄS MER

 3. 3. Making Carolean Theatre Real : Johan Sylvius’s painted performances and their surroundings in the Drottningholm Palace

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Clara Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Sylvius; Tessin; Hedvig Eleonora; Drottningholm; performativity; reception aesthetics; Carolean autocracy; power relations; Baroque; seventeenth-century; Sylvius; Tessin; Hedvig Eleonora; Drottningholm; performativitet; receptionsestetik; Karolinska enväldet; maktrelationer; barock; sextonhundratalet.;

  Sammanfattning : The thesis concerns the artworks by Johan Sylvius in the staircase, upper vestibule, upper north guard room and upper gallery of the Drottningholm Palace, as painted performances. They are studied as performative cultural encounters with a historically situated beholder but will also be regarded in relation to their spatial and artistic surrounding. LÄS MER

 4. 4. Is Paris Still Burning? : En kvalitativ intervjustudie om queera kroppar i den svenska ballroomscenen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Charlie Lindell; [2019]
  Nyckelord :Queerteori; queer fenomenologi; intersektionalitet; postmodernism; performativitet; performance; subkultur; ballroom; hbtq;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer och queerteori lyfter uppsatsen fram fyra personer som identifierar sig som queera och deras upplevelser kring ballroomscenen i Sverige. I studien undersöks de såväl möjliggörande som begränsande mekanismerna som finns i ballroom. LÄS MER

 5. 5. ”Hade jag haft dysfori hade jag inte börjat strunta i maten.” – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jakob Bohman; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; transpersoner; binära könssystemet; minoritetsstress; social kontroll; alienation; performativitet; kunskapssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Jakob Bohman Titel: Titel – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar. Kandidatuppsats: SOCM04 30 hp Handledare: Mikael Klintman Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Transpersoner är starkt överrepresenterade inom ätstörningsstatistiken. LÄS MER