Sökning: "perifera"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet perifera.

 1. 1. Händelsekonstruktion genom säkrande och analys av data från ett hemautomationssystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Roza Baghyari; Carolina Nykvist; [2019]
  Nyckelord :Homey; forensic; home automation system; smart home; log data; flash memory; UART; chip-off; rest-API; event reconstruction; IoT; Internet of Things; Homey; forensiskt; loggfiler; tidsstämplar; extrahering; hemautomationssystem; sensorer; flashminne; UART; chip-off; rest-API; händelserekonstruktion; IoT;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har tidsstämplar extraherats ur ett forensiskt perspektiv från ett hemautomationssystem med styrenheten Homey från Athom. Först konstruerades ett fiktivt händelsescenario gällande ett inbrott i en lägenhet med ett hemautomationssystem. LÄS MER

 2. 2. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 3. 3. DMA Support for Sancus Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sergio Seminara; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computing devices have a predominant role in our lives, changing most of our daily activities. With the advent of the IoT, more and more embedded devices are expected to be connected, with expected numbers around 20 billion of units for the 2020. Nevertheless, the increase in connectivity does not imply an enhancement of security. LÄS MER

 4. 4. Preoperativ kroppstemperatur : En empirisk studie på en dagkirurgisk avdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Ek; Emma Westergaard-Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; Operating theatre nurse; Outpatient; Person-centred care; Preoperative; Quantitative research; Dagkirurgi; Hypotermi; Kvantitativ; Operationssjuksköterska; Personcentrerad omvårdnad; Preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt förekommande problem inom operationssjukvården som kan leda till allvarliga följder för patienten och ökade kostnader för samhället. Förebyggande åtgärder i det preoperativa skedet har visat sig viktiga för att minska risken att hypotermi utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Produktionens spridning i rationaliseringens tid : En studie om lägenhetsbyggandets regionala utveckling i en byggcykel mellan 1960–1975

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Daniel Meleaku; [2019]
  Nyckelord :Schön; region; strukturcykel; län; byggkostnader;

  Sammanfattning : Lennart Schön var en ekonom-historiker som ville typologisera de återkommande ekonomiska kriserna i en cyklisk utveckling. Denna uppsats undersöker den länsvisa spridningen av bostadsbyggandet i Sverige mellan 1960–1975 och förhållandet mellan produktionskostnader mellan 1968–1975. LÄS MER