Sökning: "periodiserad redovisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden periodiserad redovisning.

 1. 1. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 2. 2. Kommunal redovisning : förekomsten av artificiell resultatstyrning i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Samuelsson; Ellen Hultberg; [2017]
  Nyckelord :Earnings management; municipal accounting; public sector accounting; accrual accounting; income smoothing; contribution to national infrastructure.; Resultatstyrning; kommunal redovisning; periodiserad redovisning; resultatutjämning; bidrag till statlig infrastruktur.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen : En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Bjurmark; Frida Oxbern; [2017]
  Nyckelord :Revenue recognition; cash conversion; cash flow; accrued income; accrued accounting; earnings management; Intäktsredovisning; kassagenerering; kassaflöde; periodiserat resultat; periodiserad redovisning; vinstmanipulation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det är viktigt att företag tillämpar korrekt intäktsredovisning genom efterföljande avgrundläggande regler och principer enligtgod redovisningssed. Vårdsektorn är utpekad gällande indikationer på bristfällig intäktsredovisning och beskattning där bland annat Skatteverket har granskat företag inom vårdbranschen. LÄS MER

 4. 4. Kassaflöde och resultat i fastighetsbolag : Sambandet före och efter införandet av IAS 40

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Bäckström; Marie Clifford; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter har gått ifrån anskaffningsvärde till möjligheten att värdera enligt verkligt värde, i och med införandet av regelverket IAS 40 år 2005. Skillnaden mellan dem är att i anskaffningsvärde värderas tillgången utifrån det pris man köpte den för medan i verkligt värde värderas tillgången till det pris man antar fastigheten är värd idag. LÄS MER

 5. 5. Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Oscar Johannesson; Karlsson Joachim; [2014]
  Nyckelord :Kassaflöde; Kassaflödesanalys; Periodiserad redovisning; Direkt kassaflöde; Indirekt Kassaflöde; Kreditgivare; Banklån; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Datum: 3 juni, 2014Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi FÖA400, 15 hp.Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST,Mälardalens högskolaFörfattare: Oscar Johannesson Joachim Karlsson12 augusti 1991 25 juli 1991Titel: Kassaflödesanalysen - ett tillämpningsbart mätverktyg i kreditbedömningsprocessen?Handledare: Leif CarlssonNyckelord: Kassaflöde, Kassaflödesanalys, Periodiserad redovisning, Direkt kassaflöde, Indirekt Kassaflöde, Kreditgivare, Banklån, IntressentteorinFrågeställning: Hur används kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen? Vilka fördelar och nackdelar medför kassaflödesanalysen som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen? Påverkar företagens storlek tillämpningen av kassaflödesanalysen i kreditbedömningsprocessen?Syfte: Studien syftar till att undersöka hur kassaflödesanalysen tillämpas som beslutsmaterial i kreditbedömningsprocessen, samt att klargöra för de fördelar och nackdelar som kassaflödesanalys medför som beslutsmaterial i jämförelse med den periodiserade redovisningen. LÄS MER