Sökning: "periodiseringsfonder"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet periodiseringsfonder.

 1. 1. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 2. 2. Periodiseringsfonder - Svenska företags användning av periodiseringsfonder mellan 2003 och 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bergendal; Peter Johnsson; [2014]
  Nyckelord :Periodiseringsfond; avgiftsbeläggning; obeskattade reserver; bokslutsdis-positioner; resultatutjämning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka små svenska aktiebolags användning av peri-odiseringsfonder mellan åren 2003 och 2013 för att utreda om avgiftsbeläggningen haft någon effekt. Metod: Uppsatsen är en explorativ studie med analytisk induktion som ansats. LÄS MER

 3. 3. Mikroföretags kreditpreferenser beroende på bransch och företagsstorlek : periodiseringsfonder kontra externa lån

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sumitpal Singh; [2013]
  Nyckelord :micro enterprises; tax shields; external credit; company size; industry; branch; credit preferences; asymmetric information theory; pecking order theory POT ; trade off theory; mikroföretag; periodiseringsfond; externa krediter; företagsstorlek; bransch; kreditpreferenser; asymmetrisk informationsteori; pecking order theory POT ; trade off-teorin;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ studie av hur kreditpreferenser hos mikrobolag med en årsomsättning om mindre än 10 miljoner SEK beror av branschtillhörighet och företagsstorlek. Mikrobolag är små bolag med mindre än 10 personer anställda och en årsomsättning på mindre än 2 miljoner euro. LÄS MER

 4. 4. Räntebeläggning av periodiseringsfonderna : En studie av effekterna för mindre företag i Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Eriksson; Camilla Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Räntebeläggning; periodiseringsfonder;

  Sammanfattning : Periodiseringsfonder har använts som ett resultatutjämnande instrument, för att ge företagen en möjlighet att kvitta framtida förluster mot tidigare gjorda avsättningar. Förutsättningarna förändrades dock när den nya lagen Räntebeläggning av periodiseringsfonderna (IL 2004:1323) trädde i kraft år 2005. LÄS MER

 5. 5. Obeskattade reserver : Har en förändring kring användandet och dynamiken mellan periodiseringsfonder och överavskrivningar inträffat?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Mathias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :excess depreciation; tax allocation reserves; untaxed reserves; appropriations and deficit in activity; Överavskrivningar; periodiseringsfonder; obeskattade reserver; resultatjusterande verktyg; underskott i verksamheten;

  Sammanfattning : Syfte:År 2005 infördes en ny lag, att företagen som gjorde avsättningar till periodiseringsfonder var tvungna att beskatta en schablonintäkt som erhölls från de gjorda avsättningarna. Problemet som uppsatsen berör är huruvida användandet av överavskrivningar hade förändrats efter att lagen tillkom för periodiseringsfonder jämfört med tidigare. LÄS MER