Sökning: "periodontits"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet periodontits.

  1. 1. Sambandet mellan cigarrettrökning och parodontit

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Chiman Emami; Shilan Madjid; [2011]
    Nyckelord :Dental hygienists; oral health; periodontits; cigarette smoking; Tandhygienist; oral hälsa; parodontit; cigarrettrökning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa sambandet mellan cigarrettrökning och paro-dontit.Metod: Studien bygger på en allmän litteraturstudie som sammanställer aktuell forsk-ning inom det valda ämnesområdet. Detta studerades genom att granska olika studiers koppling mellan parodontit och cigarrettrökning. LÄS MER