Sökning: "perioperativ dialog"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden perioperativ dialog.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans metoder för att påverka barns oro perioperativt : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lilia Zeleskov; Alexander Méstamandy; [2019]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; child; anxiety; communication; perioperative dialogue; Anestesisjuksköterska; barn; oro; kommunikation; perioperativ dialog;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en essentiell del av hälso- och sjukvården, särskilt i mötet mellan anestesisjuksköterskan och barnet i den perioperativa miljön. Sjukhusmiljön, vårdpersonalen och själva sjukdomen kan upplevas som en krissituation av barn och dess anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Den perioperativa dialogen ur den blivande operationssjuksköterskans perspektiv - En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Susann Ismael Mahmood; Hanna Götberg; [2018-07-10]
  Nyckelord :perioperativ; perioperativ dialog; kommunikation; operationssjuksköterska; personcentrerad vård; dialog;

  Sammanfattning : Background: Previous studies prove how the perioperative dialogue provides the patient with a care of higher standard through continuity in the perioperative process between the perioperative nurse and the patient. The perioperative dialogue comprises an establishment of a relationship between the nurse and the patient as a fundamental value in order to increase well-being, security and possibility for the patients involvement in its own care. LÄS MER

 4. 4. Patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi : En metasyntes

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Hedström; Victoria Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Perioperativ; erfarenhet; regional anestesi; vaken patient; metasyntes; kvalitativ;

  Sammanfattning : Titel: Patienters perioperativa erfarenheter vid regional anestesi - En metasyntes   Bakgrund: Idag genomförs många operationer i regional anestesi. Detta innebär att patienter är vakna under operationen vilket kan skapa olika känslor hos patienten samt innebära ett ökat behov av stöd för patienterna. LÄS MER

 5. 5. Att söva barn med autismspektrumtillstånd : Anestesisjuksköterskans förhållningssätt genom den perioperativa dialogen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Larson; [2018]
  Nyckelord :anestesisjuksköterskor; barn; autismspektrumtillstånd; autism; perioperativ dialog;

  Sammanfattning : Barn med AST, autismspektrumtillstånd, är en förhållandevis vanlig patientkategori som kommer i kontakt med anestesisjukvården då de kan behöva sövas för enklare ingrepp som till exempel tandvård. Tidigare forskning visar att anestesisjuksköterskor upplever att det är svårt att vårda barn med AST. LÄS MER