Sökning: "perioperativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden perioperativ omvårdnad.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter genomförd mastektomi vid bröstcancer : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Sjöö; Ida Berts; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; women; systematic literature study; mastectomy; experiences.; Bröstcancer; kvinnor; systematisk litteraturstudie; mastektomi; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mastektomi är det vanligaste kirurgiska behandlingsformen vid bröstcancer och innebär att bröstkörtelvävnad avlägsnas. Allt fler yngre kvinnor diagnostiseras med bröstcancer. Detta kan komma att påverka kvinnans identitet genom kroppsuppfattning, självkänsla, sexuella samliv samt relationer. LÄS MER

 2. 2. Familjens upplevelser i samband med barns anestesi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Kanth; Anton Sundberg; [2022]
  Nyckelord :anesthesia; children; experience; family; family member; literature review; perioperative; anestesi; barn; familj; familjemedlem; litteraturstudie; perioperativ; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generell anestesi och operation kan skapa oro för familjen. Förståelsen för familjens upplevelser under sitt barns anestesi är essentiell för att den anestesiologiska omvårdnaden skall kännas trygg för hela familjen. LÄS MER

 3. 3. Etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care i den perioperativa perioden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tobias Krajnik Åkerberg; Olivia Mellgren; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; Fundamentals of Care; perioperative nursing; Perioperativ vård; Fundamentals of Care; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER