Sökning: "perioperativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden perioperativ omvårdnad.

 1. 1. Etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care i den perioperativa perioden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tobias Krajnik Åkerberg; Olivia Mellgren; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; Fundamentals of Care; perioperative nursing; Perioperativ vård; Fundamentals of Care; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av omvårdnad riktat till barn i relation till den perioperativa vården : en kvalitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Sundquist; Emma Kruukka; [2021]
  Nyckelord :children; theatre nurses; nursing; perioperative care; barn; operationssjuksköterskor; omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor i den perioperativa vården möter ofta barn som ska genomgå en operation. Krav på produktion och rutiner styr att det första mötet sker med anestesisjuksköterskan och därmed blir operationssjuksköterskans möte med barnet mer begränsat. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors, sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda patienter med inoperabel bukcancer direkt postoperativt innan besked om prognos- en fokusgrupp studie

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annika Imnell; [2021]
  Nyckelord :Nurse anaesthetist; Registered nurse; Assistant nurse; Perioperative care; Palliative care; Experiences; Conversation; Inoperabel abdominal cancer; Qualitative content analysis; Anestesisjuksköterska; Sjuksköterska; Undersköterska; Perioperativ vård; Palliativ vård; Upplevelser; Samtal; Inoperabel bukcancer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: The registered nurses specific area of competence is nursing care, which must be performed in a trusting relationship with the patient. Within perioperative care nurse anaesthetists, registered nurses and assistant nurses work with varied specific tasks to provide patient good care, before, during and after surgery. LÄS MER