Sökning: "perioperativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden perioperativ vård.

 1. 1. Det är ovant att delta vid organdonation från en avliden donator

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Stenvall; [2019-12-09]
  Nyckelord :Organdonationsprocessen; operationssjuksköterskor; perioperativ vård; upplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Multi-organ procurement surgery is a current topic of interest and a part of alifesaving organ donation process. The theatre nurses play an important role during suchsurgeries, which often take place with short notice. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ information inför cancerkirurgi : - Patienters erfarenheter- En kvalitativ deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; colo-rectal cancer; patient´s needs of preoperative information.; Personcentrerad vård; kolorektal-kirurgi; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför ett kirurgiskt ingrepp erhålls information kring pre/intra/post – operativa rutiner. Det är inte helt klarlagt hur patienter uppfattar och kan ta till sig denna information. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av preoperativ information inför kolo-rektal cancer kirurgi. LÄS MER

 3. 3. Att främja och säkerställa en god kommunikation inom det intraoperativa teamet : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Hammarström; Jenny Lindh; [2019]
  Nyckelord :Intraoperativt team; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; patientsäkerhet; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Sverige och det har visat sig att många vårdskador uppstår i den perioperativa vården. Bristande kommunikation har visat sig vara en vanlig orsak till vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter perioperativt med annat språk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna Larsson; Julia Lindberg; [2019]
  Nyckelord :anesthesia nurse; communication; language barriers; perioperative care; anestesisjuksköterska; kommunikation; perioperativ vård; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet internationella migranter i världen har ökat snabbt i antal de senaste åren, vilket ställer högre krav på vården. Kommunikation är en viktig beståndsdel i omvårdnaden och vid kommunikativa brister kan informationsutbytet bli lidande och patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelser av kommunikationen och teamarbetet perioperativt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lovisa Barkman; Jenny Elgeskog; [2019]
  Nyckelord :teamarbete; kommunikation; anestesisjuksköterska; perioperativ; upplevelser;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan har komplexa arbetsuppgifter och kan beskrivas som spindeln i nätet på operationssalen. God kommunikation med övriga professioner är en förutsättning för ett välfungerande teamarbete. LÄS MER