Sökning: "perioperative nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden perioperative nursing.

 1. 1. Etablerandet av vårdrelation utifrån Fundamentals of Care i den perioperativa perioden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Tobias Krajnik Åkerberg; Olivia Mellgren; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; Fundamentals of Care; perioperative nursing; Perioperativ vård; Fundamentals of Care; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care innefattar de grundläggande delarna i en patients vårdbehov uppdelade i olika dimensioner. En dimension är etablera vårdrelation. Tidigare forskning belyser bemötande och vårdrelation utifrån sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i olika vårdkontexter. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors upplevelser av omvårdnad riktat till barn i relation till den perioperativa vården : en kvalitativ deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Sundquist; Emma Kruukka; [2021]
  Nyckelord :children; theatre nurses; nursing; perioperative care; barn; operationssjuksköterskor; omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor i den perioperativa vården möter ofta barn som ska genomgå en operation. Krav på produktion och rutiner styr att det första mötet sker med anestesisjuksköterskan och därmed blir operationssjuksköterskans möte med barnet mer begränsat. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors, sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda patienter med inoperabel bukcancer direkt postoperativt innan besked om prognos- en fokusgrupp studie

  Master-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annika Imnell; [2021]
  Nyckelord :Nurse anaesthetist; Registered nurse; Assistant nurse; Perioperative care; Palliative care; Experiences; Conversation; Inoperabel abdominal cancer; Qualitative content analysis; Anestesisjuksköterska; Sjuksköterska; Undersköterska; Perioperativ vård; Palliativ vård; Upplevelser; Samtal; Inoperabel bukcancer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: The registered nurses specific area of competence is nursing care, which must be performed in a trusting relationship with the patient. Within perioperative care nurse anaesthetists, registered nurses and assistant nurses work with varied specific tasks to provide patient good care, before, during and after surgery. LÄS MER

 5. 5. Perioperativa sjuksköterskors kunskaper, attityder och omvårdnadshandlingar relaterat till trycksårsprevention : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Ida Almstedt; [2021]
  Nyckelord :perioperative nurses; pressure ulcer; knowledge; attitude; practice; perioperativa sjuksköterskor; trycksår; kunskap; attityd; omvårdnadshandling;

  Sammanfattning : Introduktion: Trycksår är en vårdskada som orsakar lidande för patienten och är kostsam för både patienten och samhället. Trots tillgång till evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention uppkommer trycksår i samband med operationer. LÄS MER