Sökning: "permalänkar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet permalänkar.

  1. 1. Hur uppfattar studenter tankebokensimplementering i Web 2.0-verktyg? : En kvalitativ studie om hur studenter uppfattar tankeböckers implementering i Web 2.0-verktyg

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

    Författare :Patrik Bernhardsson; [2013]
    Nyckelord :Tankebok; lärdagbok; blog; reflektivt lärande; trackbacks; permalänkar; reflektion; arkiv;

    Sammanfattning : Studien i denna uppsats är explorativ och förståelseinriktad. Syftet med undersökningen är att undersöka om respondenterna uppfattar att man med hjälp av Web 2.0-verktyg kan stödja lärande utifrån tankebokens koncept.Undersökningen har genomförts på en grupp studenter på Digitala Medieprogrammet vid Högskolan Väst. LÄS MER