Sökning: "personal and professional development"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden personal and professional development.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The lack of surgical and anesthetic care in the world is great, but in many countries, where surgery however is performed, the nurse anesthetist is the occupational group that performs the majority of anesthesia. Increased participation of nurse anesthetists in non-governmental organizations is considered to lead to a positive impact on global health but there is a lack of knowledge about how the nurse anesthetists experience their role within global health. LÄS MER

 2. 2. A Systematic Review of Social work education and training programs in palliative and end-of-life care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hang Li; [2021-01-13]
  Nyckelord :social work; education and training programs; palliative and end-of-life care;

  Sammanfattning : Background: The advanced modern medicine and people’s open-minded attitudes about death call for the development of palliative and end-of-life care. Patients and their family members also promote higher requirement to the professionals and the quality and quantity of the service. LÄS MER

 3. 3. Att vara vägledare inom Delaktighetsmodellen : Habiliterares erfarenheter och reflektioner kring vägledarrollen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :People with disability; social participation; group homes; attitudes of personnel; support-staff; self efficacy.; Personer med funktionsnedsättning; social delaktighet; gruppboende; attityder hos personal; habiliterare; självständighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med funktionsnedsättning har i förhållande till övrig befolkning en lägre grad av delaktighet. De individer sin får stöd inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hamnar i en beroendeställning till den personal som utför insatserna. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors varaktighet inom profession och arbetsplats - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Magdalena Björlin; Linnéa Lovén; [2021]
  Nyckelord :Literature review; nursing; nurse shortage; nurse turnover; profession; Litteraturöversikt; omvårdnad; profession; sjuksköterskebrist; sjuksköterskeomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskebristen är ett växande problem samtidigt som vårdbehovet hos befolkningen ökar. I Sverige rapporterar endast en region en balanserad situation med tillgång på grundutbildade sjuksköterskor, vilket kan innebära framtida utmaningar i att bemöta efterfrågan på vård. LÄS MER

 5. 5. Teachers’ experiences and opinions of students’ second language anxiety in oral production tasks : A qualitative study of upper secondary school teachers’ cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adis Tucek; [2021]
  Nyckelord :Oral production; anxiety; classroom climate; motivation; English as a second language; teacher cognition;

  Sammanfattning : The prevalence of the English language has enhanced the importance of both understanding and being able to communicate in English in different manners, such as orally. As this has become an important skill to master in school, it was of interest to research upper secondary school teachers’ beliefs and experiences concerning what constitutes pedagogically effective oral production assignments in the classroom, how the participating teachers work to reduce students’ anxiousness towards oral production in English, and how they plan and work towards a classroom climate that enhances students’ motivation towards oral production. LÄS MER