Sökning: "personalchef"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet personalchef.

 1. 1. Från personal till HR - En kvalitativ studie av arbetsannonser från två olika decennier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Kostic; Ebba Jensen; [2019-09-03]
  Nyckelord :HR; HR-chef; Personalchef; Platsannons;

  Sammanfattning : This report aims to examine how the HR-managers role has changed during the last threedecades by analyzing job descriptions from job adverts published in 1990 and comparing themto similar adverts from 2019. The report is based on a qualitative analysis of job adverts. A totalof 24 adverts were analyzed and used in the study. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt, manligt eller macho? : En undersökning av två branscher i samma organisation som upp-visar kvinnodominans respektive mansdominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Camilla Blidberg; Jeanette Hansson; [2018]
  Nyckelord :gender segregated labor market; doing gender; gender label gender coding; gender mainstreaming; könssegregerad arbetsmarknad; ”doing gender” att göra kön; könsmärkning köns-kodning; genus; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i en forskning gällande arbetet kring genus och jämställdhet i två olika yrkesbranscher inom samma organisation. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och granskas arbetsmarknaden närmare framträder den interna könssegregeringen. LÄS MER

 3. 3. GLÄDJE – är det samma för alla? En studie om värdeord och värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Adolfsson; Helena Fredling; [2017-08-30]
  Nyckelord :kultur; företagskultur; värdeord; värderingar; antaganden; normer; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera ledningens och medarbetarnas syn på värderingsfrågor och företagskulturen i en större organisation. Vi ville undersöka hur välledningsgruppens syn överensstämmer med medarbetarnas, studien utgår alltså frånledningsgruppens perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vilka personlighetsdrag och ledarskapsbeteende hos chefer eftersöks? - En undersökning av jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mathilda Gren; Biljana Slavkovic Toft; [2017]
  Nyckelord :Big five; Ledarskap; Ledarskapsbeteende; Jobbannonser; Personlighetsdrag; Leadership; Leadership Behavior; Job ads; Personality Traits; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ledarpersonlighetsdrag och ledarskapsbeteende som efterfrågats hos chefer i 105 jobbannonser som ingått i studien. Fokus för jobbannonserna har varit tre på förhand valda sektorer och arbetstitlar, ekonomichef, försäljningschef och HR-/personalchef. LÄS MER

 5. 5. Ledares upplevelser av ledarskapsutbildning : Vad ledare anser är viktigt vid ledarskapsutbildning samt hur utbildningen påverkar ledares trivsel på arbetet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linnea Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsgivare; Development; Kvalitativ; Leadership; Organisation; Organization; Training; Sensemaking; Utveckling;

  Sammanfattning : I denna studie undersökte jag ledares uppfattningar av ledarskapsutbildning samt hur de själva anser att ledarskapsutbildning påverkat dem. Detta gjorde jag genom kvalitativa intervjuer med avdelningschefer på ett företag i Sverige. Urvalet bestämde jag i syfte att ta del av ledares olika uppfattningar av ledarskapsutbildning. LÄS MER