Sökning: "personaliserade annonser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden personaliserade annonser.

 1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 2. 2. Annonsundvikande på Sociala Medier : En studie om konsumenters attityder till annonser på sociala medier och dess effekt på annonsundvikande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Björnfot; [2021]
  Nyckelord :Annonsundvikande; sociala medier; attityder;

  Sammanfattning : Sociala medier är en växande marknadsföringsplattform med en stor mängd reklam och annonser. Den ökade mängden annonser har dock lett till en motreaktion hos konsumenter i form av annonsundvikande. LÄS MER

 3. 3. Cookies på gott eller ont : En studie om hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jelia Agiden; Ellen Colliander; [2020]
  Nyckelord :One-to-one marketing; Personalised marketing; Cookies; Social media; Teenagers; Personaliserad marknadsföring; One-to-one marknadsföring; Cookies; Sociala medier; Tonåringar;

  Sammanfattning : I och med teknologins framfart har digital marknadsföring blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Med denna digitala utveckling ökar också möjligheterna för marknadsföringen. Något som för 25 år sedan bara var en dröm är idag en mycket aktuell verklighet -nämligen digital one-to-one marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Digital personaliserad marknadsföring : En kvalitativ studie om algoritmers påverkan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefine Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Algoritmer; digital marknadsföring; personaliserad marknadsföring; cookies; sökoptimering;

  Sammanfattning : Studien syfte har varit att skapa djupare förståelse om vilka kunskaper Svenska företag har om algoritmens påverkan på digital personaliserad marknadsföring, samt hur företag kan nyttja algoritmerna för att förbättra sin digitala personaliserade marknadsföring. För undersöka detta har tre forskningsfrågor formulerats; “Vilka kunskaper om algoritmernas påverkan på den digitala personaliserade marknadsföringen är viktiga för företag?”, “Hur kan företag använda algoritmer på sociala plattformar för att utveckla sin digitala personaliserade marknadsföring?” samt “Hur kan företag hantera nackdelarna med algoritmer på sociala plattformar?”. LÄS MER