Sökning: "personality traits"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden personality traits.

 1. 1. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 2. 2. Compliance with behavioural guidelines in Sweden during the Covid-19 pandemic : The role of personality traits and perceptions of the situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Essi Brunsberg; Nathalie Enquist; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; compliance; big five personality traits; perception; situational eight diamonds;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic caused countries across the world to implement a wide range of restrictions and recommendations to control the spread of the virus. The current study aimed to investigate how differences in personality traits and differences in how an individual perceives the situation of Covid-19 among Swedish university students affect the overall compliance with guidelines applied by their government. LÄS MER

 3. 3. Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Grahn; Rut Sigvardsson; Aleksandar Bosevski; [2021]
  Nyckelord :Dialekter; Varumärkespersonlighet; “A new measure of Brand Personality”; “Matchedguise Technique”; Marknadskommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. LÄS MER

 4. 4. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elina Bertne; [2021]
  Nyckelord :sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Sammanfattning : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. LÄS MER

 5. 5. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER