Sökning: "personalomsättning"

Visar resultat 6 - 10 av 324 uppsatser innehållade ordet personalomsättning.

 1. 6. Kompetenssäkrad onboarding : En kvalitativ studie i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Edlund; Mikael Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Onboarding; Introduktion; Säsongsanställning; Kompetenssäkring; Osynliga kontraktet; Arbetsengagemang; Personalomsättning;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att, med ett särskilt fokus på kompetenssäkring, undersöka hur nyanställda medarbetare och säsongsarbetare upplevt sin onboarding samt hur ledningen på UE beskriver onboardingprocessen. Begreppet onboarding åsyftar den process där den nyanställa medarbetaren lär känna organisationen samt dess regler och villkor. LÄS MER

 2. 7. Klara, färdiga, generation Z : Akta så de inte springer ifrån er!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Madeleine Broström; Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Motivation; Reward system; Retain; Banking industry; Generation Z; Motivation; Belöningssystem; Behålla; Bankbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett effektivt styrverktyg många organisationer använder sig av är belöningssystem, i syfte att motivera och behålla sina medarbetare. En ny generation, Generation Z är på väg att inta arbetsmarknaden, vilket innebär nya karaktärsdrag, egenskaper och attityder mot arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 8. Så behåller vi Generation Z på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om ledarens betydelse för Generation Zs motivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Persson; Jonathan Dreifaldt; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; situationsanpassat ledarskap; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilken betydelse har situationsanpassat ledarskap för Generation Zs motivation och för deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen? Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse och förklara vilken betydelse situationsanpassat ledarskap har för Generations Zs motivation och för deras benägenhet att stanna i revisionsbranschen. Genom ökad förståelse för betydelsen av situationsanpassat ledarskap för Generation Z ämnar studien till att utveckla ett teoretiskt ramverk för företag med medarbetare från Generation Z. LÄS MER

 4. 9. Chefer i förbättringsarbete : en intervjustudie om första linjens chefers upplevelse av förbättringsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Carlström; Evelyn Olsson; [2020]
  Nyckelord :förbättringsarbete; implementering; första linjens chefer; upplevelse; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Det ökade vårdbehovet i takt med minskade resurser, ställer krav på vårdorganisationer att bedriva förbättringsarbete. Det ligger i första linjens chefers uppdrag att utveckla och förbättra verksamheterna för att möta dessa krav som ställs på verksamheterna. LÄS MER

 5. 10. Nedskärningar och överkrav : en kvantitativ studie av relationen mellan nedskärningar i svenska kommuner och kommunalt anställdas arbetsrelaterade hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Bäckman; [2020]
  Nyckelord :nedskärning; kommun; ohälsa; npm;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunalt anställdas arbetsrelaterade hälsa påverkas av nedskärningar. De teoretiska utgångspunkterna är att nedskärningar i kommunal sektor riskerar att leda till att kommunalt anställda får mer att göra med mindre resurser och att detta leder till ökade krav och stress som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. LÄS MER