Sökning: "personaltäthet"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet personaltäthet.

 1. 1. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 2. 2. Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 3. 3. Vem tar hand om mig?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeanette Kvant; Kehonjic Edina; [2019]
  Nyckelord :Anknytningsteori; interaktion; introduktion; inskolning; kommunikation; närvarande; pedagog; personaltäthet; proximala; utvecklingszonen; stress;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om hur trygghet skapas i de olika åldersgrupperna som finns på de två förskolor där vi genomförde intervjuerna med förskollärarna. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer, Bowlbys anknytningsteori och Vygotskys proximala utvecklingszon, är målet att studiens resultat ska ge svar på hur de intervjuade förskollärarna beskriver tryggheten och vilka faktorer som påverkar trygghetsskapande. LÄS MER

 4. 4. Det är ju påverka och vara med och bestämma... men vuxna bestämmer ju : En studie om barns delaktighet och inflytande på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisaveta Sapan; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; inflytande; barnperspektiv; barns perpektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever upplever sina möjligheter till delaktighet och inflytande på fritids. Detta undersöks med hjälp av enkäter som alla lågstadieelever på en vald skola har besvarat, samt med hjälp av tre semistrukturerade djupintervjuer med tre barn från olika klasser. LÄS MER

 5. 5. En svår nöt att knäcka : Verksamma förskollärares upplevelser om vaken-vilan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Therese Ericsson; Rebecca Wallberg; [2018]
  Nyckelord :Awake-rest; Preschool Organization; Child group size; Number of staff; Read-rest; IPA analysis; Vaken-vila; Förskolans organisation; Barngruppsstorlek; Personaltäthet; Läsvila; IPA-analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativaintervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Tvåhuvudteman har framtolkats. LÄS MER