Sökning: "personaltäthet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet personaltäthet.

 1. 1. Privatisering på ålderns höst : En studie av kvalitéskillnader i äldreboenden mellan kommuner med olika regiform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :privatisering; privat aktör; äldreomsorg; kvalité; paneldata; ekonomisk analys;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en samhällelig debatt om förekomsten av privata vinstsyftande aktörer inom äldreomsorgen. Det föreligger en allmän oro att företagens jakt på vinst går ut över de gamla. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av inkludering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Berlin; Olivia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; lärares upplevelser; inkludering; inkluderande undervisning; elever med funktionsvariationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver sinaupplevelser av att genomföra undervisning i det praktiska arbetet på förskolan utifrån ettinkluderingsperspektiv byggt på förskolans teoretiska ramar. För att kunna undersökadetta syfte kommer studien utgå ifrån dessa frågeställningar: Vilka aspekter lyfterförskollärarna fram som väsentliga i undervisning av enskilda barn och barn i grupputifrån inkluderingsuppdraget? Hur ser och upplever förskollärareinkluderingsuppdraget i praktiken? Denna kvalitativa studie bygger på sex intervjuer avyrkesverksamma förskollärare från två olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Att räcka till till alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pierre Hultman; Martin Nerbring; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Sociala relationer; Gruppstorlek; Ramfaktorteori; Sociala lärandeteori; Relationsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilken roll storleken på barngrupper i fritidshem spelar för barnens relationsskapande. Studien är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer använts som metod. Sex fritidspedagogers uppfattningar och berättelser om gruppstorlekens betydelse har utgjort underlaget för resultatet. LÄS MER

 4. 4. ”Vad är en god arbetsmiljö i förskolan?” : En kvalitativ studie om arbetsmiljön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Chris Andersson; Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Workplace enviroment; preschool; physical work environment; psychosocial work environment; comprehensibility; manageability; meaningfulness; Arbetsmiljö; förskolan; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolans uppdrag ingår det att tillföra en trygg och optimistisk arbetsmiljö som inkluderar alla barn och personal. Pedagogerna ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull. LÄS MER

 5. 5. Barngruppsstorlek och personaltäthet. En studie om förskolans organisatoriska ramar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melisa Romanic; My Ragnarsson; Natalia Semb; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolans uppdrag är i många avseenden komplext. Barngrupperna är stora och därav är även antalet individer vars behov ska tillgodoses stort. Förskolepersonalen har ett omfattande pedagogiskt ansvar. LÄS MER