Sökning: "personalvetare"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet personalvetare.

 1. 1. Personalvetaryrkets förändring över tid - En historisk studie om hur professionaliseringen och akademiseringen av personalvetaryrket återspeglas i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Persson; Klara Larsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Akademisering; Personalvetare; Platsannons; Professionalisering;

  Sammanfattning : How organizations work with their personnel strategies has changed a lot over time and today most ofthem have some kind of function specialized on personnel, this profession is today called HumanResources (HR). Its practitioners is seen as experts on questions regarding personnel and work life. LÄS MER

 2. 2. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Personalvetare och hållbar HR : En kvalitativ studie om personalvetares upplevelser av att arbeta socialt hållbart

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Joline Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :personalvetare; social hållbarhet; utbildning; kritisk HRD; yrkesroll;

  Sammanfattning : Hållbarhet är en organisationsidé som utgår från både ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner. Länge har den sociala och ekologiska dimensionen åsidosatts till fördel för den ekonomiska, då organisationer i dagens konkurrensutsatta samhälle gör vad de kan för att nå ekonomisk lönsamhet. LÄS MER

 4. 4. Personalvetares och arbetsgivares uppfattningar om vilka kompetenser som behövs för att inträda på arbetsmarknaden : En kvantitativ studie om personalvetares kännedom beträffande arbetsgivares förväntningar på dem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Charlotta Granath; Nimo Yonadam; [2019]
  Nyckelord :Students; employers; HR; perception; competencies; skills; labor market; Studenter; arbetsgivare; personalvetare; HR; uppfattningar; kompetenser; egenskaper; färdigheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att identifiera eventuella diskrepanser mellan arbetsgivares och personalvetarstudenters uppfattningar om vilka egenskaper som är viktiga för att erhålla ett Human Resource (HR)-relaterat yrke efter personalvetarstudier. Syftet har också varit att undersöka om den eventuella diskrepansen skiljer sig mellan olika högskolor och universitet i Stockholms omkringliggande område. LÄS MER

 5. 5. Lära genom att göra? : En intervjustudie om nyutexaminerade personalvetares syn på kunskap och relationen mellan utbildning och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Augustin Lindblad; Johanna Odelkrantz; [2019]
  Nyckelord :Human Resource professionals; education; work life; knowledge; Communities of Practice; Personalvetare; utbildning; arbetsliv; kunskap; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Personalvetarprogrammet läses under tre år, studier visar dock att kunskapen som studenter får med sig när de är klara på många sätt är otillräcklig på dagens arbetsmarknad. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur nyutexaminerade personalvetare ser på den kunskap som förvärvats genom utbildningen och i arbetslivet, samt vilken roll deras arbetsgivare spelat i detta. LÄS MER